Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu

Dębowiec: Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu
Numer ogłoszenia: 318516 - 2009; data zamieszczenia: 15.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka obiektu: Płyta zasadnicza boiska wielofunkcyjnego będzie posiadać wymiary 30,00 x 50,00 m. W wymiarze tym mieszczą się pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej. Wzdłuż krótszych boków mieszczą się dwa boiska do piłki koszykowej. W środkowej części zaprojektowano boisko do piłki siatkowej z możliwością szybkiego montażu i demontażu słupków do podtrzymywania i napięcia siatki. Wzdłuż wszystkich boków zaprojektowano ogrodzenie ochronne z siatki plecionej o wysokości 4,00 m rozpiętej na słupkach stalowych. Nawierzchnia boisk wykonana będzie z trawy syntetycznej (włókno fibrylowane w kolorze zielonym). Nawierzchnia zostanie zamontowana na podbudowie tłuczniowej po uprzednim wykonaniu odwodnienia. Boiska wyposażone w bramki do piłki nożnej i ręcznej, słupki do piłki siatkowej, siatki oraz stojaki wraz z tablicami do koszykówki..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oferent przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania: Sytuacja finansowa - oferent musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, Potencjał kadrowy - mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany w personel: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, udokumentowane jak w pkt IV.1.3.3 Doświadczenie zawodowe - Oferent musi udowodnić zrealizowanie jako główny wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego zadania o podobnym charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Gwarancja - oferent musi przedstawić oświadczenie o udzieleniu min. 36 m-cy gwarancji na wykonany zakres robót. Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako wyłącznej podstawy przetargu. 3.Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania z projektem, dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ 1.2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu zawierającego opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. 1.3. Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej oferenta: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie z art. 22 ust 1 prawo zamówień publicznych oraz, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodne z załącznikiem Nr 3 niniejszej siwz łącznie z oświadczeniem o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne. 3) Wykaz kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za realizację prac na załączonym druku Nr 4 z udokumentowaniem ich doświadczenia zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji zawodowych / uprawnienia / z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt. III-1 4) Wykaz sprzętu dostępnego do realizacji przedmiotu zamówienia na załączonym druku Nr 5, 5) Wykaz podmiotów ( podwykonawców ) na załączonym druku Nr 6 , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 6) Wykaz na załączonym druku Nr 7 wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wyszczególnione roboty winny być potwierdzone referencjami (dokumentami) od poprzednich zamawiających zgodnie z wymaganiami pkt. III - 1, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie. 1.4. Oświadczenie gwarancyjne zgodne z wzorem stanowiącym załącznik Nr 8, 1.5. Zaparafowany przez upoważnioną do reprezentacji oferenta osobę ( osoby ) projekt umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec biuro podawcze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.09.2009 15:17

Rejestr zmian dokumentu

ukryj
06.10.2009 11:34 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO !!!!!!!!!"

(Renata Michnik)
02.10.2009 11:50 Dodano załącznik "Przedmiar urządzenia sportowe
!!!!!!!!!!!!!!"

(Renata Michnik)
02.10.2009 11:50 Dodano załącznik "Modyfikacja siwz min. zmiana terminu
!!!!!!"

(Renata Michnik)
30.09.2009 12:40 Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie 5"
(Renata Michnik)
30.09.2009 12:40 Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie 4"
(Renata Michnik)
24.09.2009 14:35 Dodano załącznik "Bardzo ważne!!!!!!!!!!!!!!!!
Modyfikacja siwz"

(Renata Michnik)
22.09.2009 13:02 Usunięto załącznik rysunek 1 (Renata Michnik)
22.09.2009 13:02 Usunięto załącznik rysunek 2 (Renata Michnik)
22.09.2009 13:02 Usunięto załącznik rysunek 3 (Renata Michnik)
22.09.2009 13:02 Usunięto załącznik rysunek 4 (Renata Michnik)
22.09.2009 13:02 Usunięto załącznik rysunek 5 (Renata Michnik)
22.09.2009 13:01 Usunięto załącznik rysunek 6 (Renata Michnik)
22.09.2009 13:01 Usunięto załącznik rysunek 7 (Renata Michnik)
18.09.2009 10:03 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:59 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:59 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:59 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:59 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:38 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:38 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:38 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:38 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:31 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:31 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:31 Dodano załącznik "rysunki na boisko Dębowiec"
(Renata Michnik)
18.09.2009 09:31 Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie 2"
(Renata Michnik)
16.09.2009 15:10 Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie do siwz"
(Renata Michnik)
15.09.2009 15:51 Edycja dokumentu (Renata Michnik)
15.09.2009 15:48 Edycja dokumentu (Renata Michnik)
15.09.2009 15:43 Edycja dokumentu (Renata Michnik)
15.09.2009 15:42 Dodano załącznik "rysunek 7" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:42 Dodano załącznik "rysunek 6" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:36 Dodano załącznik "rysunek 5" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:36 Dodano załącznik "rysunek 4" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:36 Dodano załącznik "rysunek 3" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:36 Dodano załącznik "rysunek 2" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:29 Dodano załącznik "rysunek 1" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:29 Dodano załącznik "opis 5" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:29 Dodano załącznik "opis 4" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:29 Dodano załącznik "opis 3" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:23 Dodano załącznik "opis 2" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:23 Dodano załącznik "opis 1" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:23 Dodano załącznik "umowa wzór" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:23 Dodano załącznik "druki" (Renata Michnik)
15.09.2009 15:17 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)