Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dębowiec: Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 311324 - 2009; data zamieszczenia: 09.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia wykonana zostanie dobudowa szybu windy do budynku ośrodka zdrowia w Dębowcu oraz roboty towarzyszące związane z zagospodarowaniem terenu: opaska wokół szybu oraz chodnik. Charakterystyka części dobudowanej: sień windy 2,80 m2, szyb windy 3,55 m2, w istniejącym budynku zaadaptować pomieszczenie na maszynownię o pow. 4,10 m2. Do wyceny przedmiotu zamówienia nie należy wliczać dostawy i montażu dźwigu hydraulicznego poz. 14 (63) przedmiaru robót. Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców: Wykonawca robót do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie przeznaczyć następujący minimalny personel kierowniczy : 1. Kierownik budowy posiadający uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych wszelkich budynków. 2. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie; 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi zapewniającymi realizację zamówienia. Wykonawca winien złożyć oświadczenie gwarancyjne zgodnie z załączonym wzorem przy czym minimalny okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty objęte niniejszym postępowaniem przetargowym wynosić winien 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły -spełnia - nie spełnia- Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania -odrzuceniem jego oferty-..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców - oświadczenie gwarancyjne i serwisowanie Załącznik nr 5 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie robót Załącznik nr 7 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Załącznik nr 9 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Załącznik nr 10 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia : specjalności konstrukcyjno budowlanej wszelkich budynków i budowli - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec biuro podawcze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.09.2009 13:47