RGW 3410/K/ 9 /2009                               Dębowiec, dnia 07.09.2009r

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Wójt  Gminy Dębowiec

z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6 ogłasza

konkurs ofert poniżej 14 000 euro

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.                           

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 100.000 PLN

 

Prowadzący postępowanie:    Wójt Gminy Dębowiec

43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6

        

Przedmiot zamówienia:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 100.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

 

II. Termin wykonania zamówienia:

 

Termin uruchomienia kredytu: jednorazowo w terminie 30 września 2009 r.

Okres kredytowania: 5 lat (2010 – 2014);

Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 31.03.2010 r.;

 

III. Warunki i informacje dla wykonawcy:

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w punkcie VIII specyfikacji

 

IV.  Zalecenia dotyczące oznakowania ofert

 

1.        Ofertę cenową należy złożyć osobiście lub przesyłką w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w

Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 w dniu  21.09.2009 roku.

2.    Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia oferty w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów Wykonawcy, w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie koperty.

3.    Oferta powinna być zaadresowana na zamawiającego tj. Urząd Gminy w Dębowcu,

       ul.   Katowicka 6, 43-426 Dębowiec oraz posiadać oznaczenie:

           Nie otwierać  przed godz. 10:15 w dniu 21.09.2009r.

 

V.  Otwarcie ofert i spisanie protokołu z cenami ofertowymi nastąpi w dniu 21.09.2009r o godz. 10:15  w siedzibie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec sala sesyjna.

 

VI. Zamawiający informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który złoży ofertę w/g załączonego wzoru formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi we wzorze) oraz przedstawi ofertę najkorzystniejszą cenowo.


                                                                                                           Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                           mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie ofert na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 100.000 PLN
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:07.09.2009 16:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:07.09.2009 16:23