RGW3410/K/8/2009                                                  Dębowiec 17.08.2009r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Wójt  Gminy Dębowiec

z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6 ogłasza

konkurs ofert poniżej 14 000 euro

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.

 „Przebudowa linii napowietrznej sN w Dębowcu pgr. 638/69 i 638/43”

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 45.23.14.00-9

 

Zakres robót:

Przebudowa odcinka linii napowietrznej 15 kV  i zastąpienie go linia kablową. Szczegółowy zakres robót w projekcie technicznym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Termin realizacji zamówień:

-         wymagany termin realizacji zamówienia 9 październik 2009r.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

cena /koszt/  100 %

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 lub na stronie www.debowiec.bip.info.pl

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest

Renata Michnik, tel. 8577940 w godzinach od 73o – 153o.

 

 

W przetargach mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24  a spełniający warunki zawarte w art. 22  ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego biuro podawcze

 w terminie do 01  wrzesień 2009 r.   godz. 10oo.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert :

Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 sala sesyjna

w terminie 01 wrzesień 2009r. o godz. 10:15

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na: "Przebudowę linii napowietrznej sN w Dębowcu pgr. 638/69 i 638/43”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:24.08.2009 16:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:24.08.2009 16:34