RGW 3410/K/ 7 /2009                                                     Dębowiec, dnia 30.04.2009r

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Wójt  Gminy Dębowiec

z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6 ogłasza

konkurs ofert poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.

                           

„Utwardzenie dojazdu do parkingu za budynkiem Urzędu Gminy w Dębowcu”

 

Prowadzący postępowanie:    Gmina Dębowiec

43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6

        

Przedmiot zamówienia:

Utwardzenie dojazdu do parkingu za budynkiem Urzędu Gminy w Dębowcu

Jezdnia:

Mechaniczne korytowanie na całej szerokości i długości na głębokość 35cm.

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie grubości 10 cm

Dolna warstwa podbudowy tłuczniowa grubości . 15cm

Górna warstwa podbudowy -kliniec grubości. 10cm

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej.

Przełożenie chodnika 

Wykonanie przełożenia chodnika wykonanego z kostki granitowej i podniesieniu śr. o 10 cm

II. Termin wykonania zamówienia:   – do 27.05.2009r

III. Warunki i informacje dla wykonawcy:

1.       O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

d.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

e.    zrealizowali w ostatnich 5 latach zamówienia o charakterze zbliżonym do niniejszego zamówienia.

 

IV.       1. Ofertę cenową należy złożyć osobiście lub przesyłką w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w

Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 w dniu  12.05.2009 roku.

2. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia oferty w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów Wykonawcy, w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie koperty.

           3. Oferta powinna być zaadresowana na zamawiającego tj. Urząd Gminy w Dębowcu, ul.   

Katowicka 6, 43-426 Dębowiec oraz posiadać oznaczenie:

           Nie otwierać  przed godz. 10:15 w dniu 12.05.2009r.

V.  Otwarcie ofert i spisanie protokołu z cenami ofertowymi nastąpi w dniu 12.05.2009r o godz. 10:15  w siedzibie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec sala sesyjna.

VI. Zamawiający informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który złoży ofertę w/g załączonego wzoru formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi we wzorze) oraz przedstawi ofertę najkorzystniejszą cenowo.

                                                                                                  Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                 mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na: Utwardzenie dojazdu do parkingu za budynkiem Urzędu Gminy w Dębowcu”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:05.05.2009 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:05.05.2009 14:53