Dębowiec, dnia 08.03.2009r

RGW 3410/K/2009

 

                 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI  INSPEKTORA NADZORU

 

Prowadzący postępowanie:    Gmina Dębowiec

ul. Katowicka 6

43-426   Dębowiec        

                                             

Przedmiot zamówienia:          Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie-Etap II”.

                

1.       Zakres robót obejmuje:

a)

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach przygotowujących do odbioru.

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

b)

- sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych

c)

 - opracowania inne

 

II. Termin wykonania zamówienia:   – od podpisania umowy do 15.09.2009r.

 

III. Warunki i informacje dla wykonawcy:

1.       O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia budowlane niezbędne do wykonywania funkcji inspektora nadzoru

- posiadają zaświadczenie o przynależności do O I I B

- posiadają zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

W/w dokumenty należy dołączyć do formularza ofertowego.

 

IV.     1. Ofertę cenową należy złożyć osobiście lub przesyłką w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w

Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.04.2009 roku.

2. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia oferty w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów Wykonawcy, w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie koperty.

          

V.      Zamawiający informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który złoży ofertę w/g załączonego wzoru formularza oraz przedstawi ofertę najkorzystniejszą cenowo.

 

 

Załączniki:

1.      Wzór formularza oferty

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie-Etap II”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:09.04.2009 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:14.04.2009 12:26