GZp 3410/1/2008                                                                                    Dębowiec  12.12.2008r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

 1. Zamawiający :

Gimnazjum w Dębowcu, w imieniu którego działa Dyrektor Gimnazjum

mgr Felicja Dudzińska

Ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec

Tel. (033) 8562778      

 

 1. Tryb  zamówienia :

Przetarg nieograniczony poniżej progu określonego w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie   

Zamawiającego, sekretariat lub na stronie internetowej    

      www.debowiec.bip.info.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

      Przedmiotem zamówienia jest :

 1. ogólnodostępny charakter przewozów uczniów do szkół tj. za biletami miesięcznymi  szkolnymi,

 

 1. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych

 2. Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

 

 1. Termin realizacji zadania:     od    05.01.-19.06.2009r.

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22  

      Pzp, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp oraz spełniają   

     wymagania określone w SIWZ

 

 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria wyboru oferty : cena 100 %

 

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Gimnazjum w Dębowcu przy ul. Szkolnej 3 do dnia 22.12.2008r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2008r. o godz. 1015  w siedzibie Zamawiającego /sekretariat/ pokój nr 1

 

 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

-  Felicja Dudzińska tel. (033) 8562778 – pod względem merytorycznym

-  Renata Michnik tel. (033) 8577940 – pod względem proceduralnym

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Ogólnodostępny charakter przewozów uczniów do szkół tj. za biletami miesięcznymi szkolnymi,
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:12.12.2008 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:12.12.2008 14:42