Protokół nr XI/2003
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 30 grudnia 2003r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 grudnia 2003 r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 14 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.
6. Zapoznanie z projektem budżetu gminy na 2004r.
7. Sprawozdanie z działalności wójta.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2003r.
10. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad.1 
Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad wprowadzono:
- jako punkt 3a: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 73/VIII/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
- jako punkt 5a: podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu.
Na protokolanta Przewodniczący RG  A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2 Zapytania radnych
Radny S. Pasterny – Nie otrzymał materiałów na sesję.
Radny M. Matejczuk – Czy krótkie odcinki dróg prywatnych nie ujęte w planie odśnieżania mogą być również odśnieżane?

Prośba Przewodniczącego RG A. Pastucha do obecnego na sesji Pana Jędraszewskiego o wyjaśnienia w sprawie negocjacji lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pan Jędraszewski (Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowcu) – Warunki, jakie proponuje NFZ na dzisiaj nie są możliwe do spełnienia. Mamy nadzieję, że lekarze dojdą do porozumienia z NFZ i wszystko pójdzie w dobrym kierunku, dla dobra pacjentów. Nie ma takiej możliwości, żeby mieszkańcy Gminy Dębowiec zostali bez opieki medycznej.
Radny K. Kozieł – czy w sytuacji, w której lekarze nie podpisali kontraktów z NFZ mogą oni wystawiać zwolnienia lekarskie?
Pan Jędraszewski – nie będzie można wydawać zwolnień lekarskich, jeśli nie podpisze się kontraktu, ale my chcemy ten kontrakt podpisać. Na razie działamy na podstawie starych umów i nic się nie zmieniło – możemy wystawiać zwolnienia lekarskie.
Radny M. Matejczuk – wątpliwości biorą się z niedoinformowania lub złego informowania społeczeństwa.
Wójt A. Brudny – słyszał, że praktyki, które nie złożyły wniosku na podpisanie kontraktu, od 1 stycznia zostaną pozbawione możliwości działania. Należy się również liczyć z tym, że NFZ nie zmieni warunków – co wtedy?
Pan Jędraszewski – jak już wspominał, nie ma takiej możliwości, żeby mieszkańcy Gminy Dębowiec zostali bez opieki medycznej.
Sołtys A. Konecki – jak wygląda z punktu widzenia pacjentów zmiana Kas Chorych na Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pan Jędraszewski – niestety, widząc jakie są problemy z podpisaniem kontraktów lekarzy z NFZ wynika, że zmiana nie wyszła nikomu na dobre.
Przewodniczący RG A. Pastucha – dziękując za wyjaśnienia kwestii związanych z konfliktem lekarzy z NFZ, życzył aby lekarze podpisali korzystne kontrakty i pracowali w odpowiednich warunkach.
Pan Jędraszewski – złożył wszystkim radnym i mieszkańcom życzenia noworoczne.

Ad.3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Zmiana wynika ze zwiększenia wpływów w dziale oświata w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z ARiMR na działalność związaną z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. Pieniądze te zostały przekazane Szkole Podstawowej w Dębowcu oraz Gimnazjum w Dębowcu. W dziale rolnictwo i łowiectwo kwota 2000 zł została przeniesiona z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zaś w dziale transport i łączność kwota 16 100 zł również została przeniesiona z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
Radny M. Trombik – Komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Uchwała nr 99/XI/03 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3a
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Zmiana związana jest z potrzebą zapłaty za odsetki od kredytu.
Uchwała nr 100/XI/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 73/VIII/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówił Wójt  A. Brudny. Istotną kwestią w tym projekcie są środki przeznaczone na tzw. termoizolację budynków szkolnych i przedszkola. Jest możliwość finansowania z GFOŚiGW inwestycji polegających na dociepleniu budynków, wymianie okien itp. Jest to bardzo dobra okazja do realizacji takich inwestycji, bo w tej chwili mamy środki na GFOŚiGW a nie wiemy jak będzie za rok, czy dwa.
Radny M. Matejczuk – w zasadzie te propozycje inwestycji pokrywają się z wnioskami komisji oświaty. Gdyby nie ta inicjatywa Wójta, to te obiekty oświatowe nie byłyby remontowane w najbliższych kilku czy kilkunastu latach. Bardzo popiera taką inicjatywę.
Co do magazynu na sprzęt sportowy w Simoradzu, proponuje aby teraz nie ocieplać jego ścian, a w pierwszej kolejności wymienić okna na sali gimnastycznej.
Wójt A. Brudny – w tym projekcie wymienione są inwestycje, które nie budziły moich wątpliwości, co do ich słuszności i możliwości dofinansowania.
Radny M. Trombik – komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt tego programu, jednak sądzi, iż przyjęcie programu powinno wiązać się z przyjęciem budżetu gminy. Pośpiech przy przygotowaniu projektu przychodów i wydatków GFOŚiGW jest raczej nie na miejscu , może należałoby spokojnie zastanowić się jeszcze raz nad innymi środkami, może warto dopisać więcej inwestycji. Komisja budżetu zaopiniowała pozytywnie ten projekt gdyż jest on zgodny z hierarchią inwestycji komisji oświaty.
Uchwała nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówił Wójt  A. Brudny. Wójt przedstawił dane dotyczące opłat za przygotowanie posiłków w przedszkolach z innych gmin powiatu cieszyńskiego. Wynika z nich, ze opłaty w Gminie Dębowiec są jednymi z najniższych w powiecie.
Radny M. Matejczuk – nie została zwołana w tej sprawie komisja oświaty, ponieważ dane dotyczące opłat za przygotowanie posiłków w przedszkolach innych gmin zostały przedstawione przez Wójta na sesji rady gminy.
Uchwała nr 102/XI/03 w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach została przyjęta przy jednym głosie sprzeciwu oraz czterech głosach wstrzymujących się.

Ad. 5a
Projekt uchwały omówił Wójt  A. Brudny. Chcieliśmy porozumieć się z innymi gminami w sprawie wspólnego prowadzenia naszej biblioteki, ale nie ma na dzisiaj takiej możliwości.
Radny K. Kozieł – czy nasza biblioteka będzie jednostką podległą bibliotece powiatowej?
Wójt A. Brudny – tylko nadzór merytoryczny będzie sprawowała biblioteka powiatowa. Wójt ma prawo powoływać i odwoływać dyrektora biblioteki, zaś rada gminy ma faktyczną władzę nad biblioteką, ponieważ daje na nią pieniądze.
Sołtys S. Bzdura – skąd biorą się pieniądze na wypłaty dla pracowników biblioteki?
Wójt A. Brudny – dotychczas biblioteka była płatna z budżetu gminy i nadal tak będzie, ale teraz może również prowadzić działalność gospodarczą np. wypożyczalnia kaset video itp.
Uchwała nr 103/XI/03 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Omówienia budżetu Gminy Dębowiec na rok 2004 dokonał Wójt A. Brudny.
Radny R. Kłoda – pytanie, co do mienia komunalnego – wartość strażnic we wszystkich sołectwach jest taka sama, a w rzeczywistości są to całkiem inne budynki.
Wójt A. Brudny – te dane są wypisane na podstawie protokołów inspektora nadzoru, ale zostaną one uaktualnione.

Ad. 7
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
1. Przygotowanie projektu budżetu
2. Zamknięcie budżetu na 2003r.
3. Zakończenie przetargu na oświetlenie uliczne w Kostkowicach, jednak oferty są średnio o 14 000 zł większe od założeń w budżecie.
4. Prace nad pozyskaniem opłat za wycinanie drzew pod drogę ekspresową
5. Otrzymaliśmy dotację z ARiMR na komputery dla Gimnazjum i SP w Dębowcu.
6. Odbyły się spotkanie z projektantami kanalizacji w Dębowcu
7. Prowadzone były rozmowy z władzami Skoczowa odnośnie ścieków z Simoradza, aby płacić jedynie za faktyczną ilość ścieków od mieszkańców Simoradza a nie za deszczówkę, która również spływa do kanalizacji.

Ad. 8
Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Wójt Gminy.
• odnośnie odśnieżania – generalnie nigdy nie odśnieżaliśmy dróg prywatnych, co nie znaczy, że w sytuacjach skrajnych nie będziemy odśnieżać, już tak się zdarzało w przeszłości. Jeśli będzie taka wola radnych to możemy odśnieżać drogi prywatne – ale według jakich kryteriów?

Ad. 9
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 10
Wolne wnioski
Radny K. Kozieł – Czy zostały przekazane środki od Wojewody na uporządkowanie pomnika w „Dolcach”? oraz czy są środki w budżecie w związku z rocznicą OSP w Dębowcu?
Wójt A. Brudny – Sprawa pomnika w „Dolcach” jest dość przykra i należy złożyć interpelację w województwie. Są wymagane interwencje a Wojewoda środków nie przekazał. Co do OSP w Dębowcu – był plan uporządkowania terenu ale w tym budżecie środków na ten cel nie ma, a co do elewacji budynku strażnicy to może będzie możliwość wykonania tej inwestycji ze środków GFOŚiGW.
Radny J. Niemiec – Nie został dotychczas naprawiony przekop przy byłym kółku rolniczym.
Wójt A. Brudny – Został ten problem zgłoszony do wykonawcy i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie to naprawione.
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego A. Brudny – korzystając z okazji uczestnictwa w sesji Rady Gminy Dębowiec chciałby przybliżyć nieco sprawy dotyczące prac Sejmiku Województwa. W tej chwili Sejmik Województwa Śląskiego jest przed uchwaleniem uchwały budżetowej. Budżet sejmiku wynosi około 580 mln. zł na rok 2004.  Zasiadam w dwóch komisjach: Komisji Oświaty i Kultury oraz w Komisji Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – jeśli będą jakieś sprawy z tego zakresu to proszę o kontakt.
Składa wszystkim radnym i mieszkańcom życzenia noworoczne.

Przewodniczący RG A. Pastucha – złożył wszystkim radnym, wójtowi oraz pracownikom urzędu gminy życzenia noworoczne.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 grudnia 2003 r. zakończono.


Protokołował: Remigiusz Jankowski                                              Obradom przewodniczył:
                                                                                                 mgr inż. Adam Pastucha


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XI/2003 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 grudnia 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:10.02.2004 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:10.02.2004 11:29