Protokół nr X/2003
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 10 grudnia 2003r.


Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 10 grudnia 2003 r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Dębowiec, ulg i zwolnień z podatku od niektórych nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2004r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Dębowiec na 2004r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku ośrodków transportowych
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2004r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę
11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współ[racy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
12. Przyjęcie stanowiska w sprawie zamiany gruntów z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w sołectwie Dębowiec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta.
15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
16. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 14 października 2003r.
17. Wolne wnioski i zakończenie sesji.


Ad.1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.
Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2
Zapytania radnych.
Radny B. Ciemała – czy wykonawcy drogi ekspresowej podali termin naprawy zerwanego oświetlenia koło kościoła w Ogrodzonej.
Radny S. Pasterny – czy jest możliwość dokończenia remontu rowów po ubiegłorocznym rajdzie przebiegającym przez Iskrzyczyn? Dotyczy to części ul. Herstówki przy Iskrzyczynie.
Radny M. Trombik – czy były podjęte działania zmierzające do polepszenia widoczności na drodze w kierunku Skoczowa koło stawów (koło P. Golca) – np. wycięcie choinek utrudniających widoczność.
Radny G. Donocik – 1) czy jest możliwość naprawy chodnika od starej szkoły w stronę centrum w Dębowcu?
2) w Skoczowie są pracownicy sprzątający ulice, rowy itp. czy w naszej gminie też moglibyśmy korzystać z takich pracowników ?
Radny J. Niemiec – na drodze Łączka – Kostkowice w okolicach kółka rolniczego jezdnia jest przekopana i to bardzo utrudnia przejazd. Czy można coś z tym zrobić ?
Radny Z. Sikora – zbliża się zima, powinno się zwrócić uwagę firmom, które odpowiedzialne są za zimowe utrzymanie dróg gminnych, aby przede wszystkim podjazdy były lepiej posypywane.

Ad. 3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Radny M. Trombik – z czego zrezygnowano w dziale ochrona zdrowia zmniejszając wydatki o 6000 zł ?
Skarbnik B. Lipońska – wystąpiły oszczędności w dziale remonty. Pieniądze te zostały przeznaczone na Dom Wiejski w Łączce.
Radny M. Trombik – Komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Uchwała nr 90/X/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Radny M. Matejczuk – zwraca się do Radnego M. Trombika, iż przekazał komisji budżetu materiały dotyczące gruntów kwalifikowanych jako drogi rolnicze. Czy komisja rozpatrywała tą sprawę i jak się do niej odnosi.
Radny M. Trombik – Oczywiście komisja debatowała nad tą sprawą. Stawka w naszej gminie jest wielokrotnie niższa od najwyższej. Z danych Urzędu Gminy wynika, że nie ma żadnej „fali” wniosków o zwolnienie z tego podatku. W całej gminie jest nie wielu mieszkańców płacących ten podatek.
Radny M. Matejczuk – czy takie naliczanie podatku jest zgodne z prawem? Część gmin wycofała się z tego podatku.
Wójt Gminy A. Brudny – Co do podatku za budynki pozostałe, umiarkowana dotąd polityka powoduje, że w ogóle te podatki są ściągalne. Nie ma sensu bardzo podwyższać podatku, bo mieszkańcy przestaną płacić w ogóle. Co do dróg, to nie ma jednoznacznej interpretacji. Podatek nalicza się zgodnie z ewidencją gruntów, ale dzięki takiej niskiej stawce nie ma wielkiego problemu. Dużą część tego podatku płaciło Gospodarstwo Rybne w Dębowcu, ale wiemy, że na własną rękę dokonali zmiany klasyfikacji gruntów. W naszej gminie nie było problemów ze stawką 0,06 zł za drogi rolnicze. Każdy ma jednak prawo odwołać się od nakazu podatkowego, bo to jest decyzja.
Radny M. Trombik –
1) Komisja budżetu proponuje w pkt. d proponowanej uchwały wprowadzić stawkę 3,10 zł.
Głosowanie nad propozycją komisji: 6 radnych za, 7 wstrzymało się od głosu.
Proponowana przez komisję zmiana stawki została przyjęta.
2) Komisja budżetu proponuje w pkt. e proponowanej uchwały wprowadzić stawkę 3,00 zł.
Głosowanie nad propozycją komisji: 7 radnych za, 6 wstrzymało się od głosu.
Proponowana przez komisję zmiana stawki została przyjęta.
Uchwała nr 91/X/03 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Dębowiec, ulg i zwolnień z podatku od niektórych nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2004r. z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Komisję budżetu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Radny M. Trombik - Komisja Budżetu nie wnosi uwag do projektu tej uchwały.
Uchwała nr 92/X/03 w sprawie ustalenia i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Dębowiec na 2004r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Projekt uchwały proponowany przez wójta omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
W tej uchwale występuje podział mający na celu ochronę środowiska tj. podział na lata produkcji samochodu.
Radny M. Trombik – przedstawił projekt uchwały przygotowany przez komisję budżetu. Intencją komisji było uproszczenie stawek, aby wyeliminować podział m.in. na rok produkcji samochodu.
Przewodniczący RG A. Pastucha – jak różnią się od siebie te dwa projekty jeśli chodzi o skutki finansowe?
Skarbnik Gminy B. Lipońska – ujednolicenie stawek i rezygnacja z podziału na rok produkcji samochodów nie spowoduje większych zmian w budżecie.
Radny K. Kozieł – w jednym projekcie jest napisane nie mniej niż 3,5 tony, a w drugim od 3,5 tony. Mogą wystąpić problemy z interpretacją tych rozbieżności.
Przewodniczący RG A. Pastucha – podział jest ostry – od 3,5 tony czyli płaci tę stawkę . Ten zapis jest bezpieczny.
Radny Z. Chwastek – czyta zapis ustawowy, w którym jest określone, iż opodatkowaniu podlegają samochody od 3,5 tony.
Głosowanie nad projektem komisji budżetu – przyjęty jednogłośnie
Uchwała nr 93/X/03 w sprawie podatku ośrodków transportowych została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Radny M. Trombik – komisja budżetu nie wnosi zastrzeżeń do projektu tej uchwały.
Uchwała nr 94/X/03 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2004r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Ta uchwała jest rzadko stosowana, ale jest obowiązek jej podjęcia.
Radny M. Trombik – Komisja Budżetu nie wnosi zastrzeżeń do projektu tej uchwały.
Uchwała nr 95/X/03 w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Wzrost opłat za posiłki jest jedynie o kilka złotych. Te stawki nie były już podnoszone od dawna.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola płacą nie tylko za tzw. wkład do kotła ale również za przygotowanie posiłków.
Radna W. Jałowiczor – nie należy podnosić tej stawki. Wiek przedszkolny jest bardzo istotny dla rozwoju dziecka a podnoszenie opłat za posiłki, może spowodować, że dzieci nie będą mogły korzystać z obiadów w przedszkolu. Opłatę za przygotowanie posiłków można by dostosować do ilości dni, w jakich dziecko jest w przedszkolu – należy wziąć to pod uwagę.
Radny M. Trombik – jeżeli ta uchwała zostanie podjęta należałoby ją wywiesić w przedszkolach, aby rodzice mogli się z nią zapoznać.
Wójt A. Brudny – ustalanie opłat leży w gestii rady gminy i radni muszą zdecydować czy chcą tą opłatę podnieść. W tej chwili gmina dopłaca do przedszkoli około 800 000 zł. Nie mamy jeszcze w tej chwili kosztów utrzymania przedszkoli i obawiam się, że gminy może nie stać na obniżenie opłat za przedszkola.
Radny M. Matejczuk – ma wątpliwości co do § 2 – czy rzeczywiście dyrektor może obniżyć opłaty do 50% ustalonej stawki. Należy dążyć do tego, aby dzieci z biedniejszych rodzin również mogły chodzić do przedszkola – żeby ich rodziców było na to stać.
Wójt A. Brudny – jeżeli dziecko nie je posiłków w ogóle to oczywiście nic nie płaci za pobyt w przedszkolu. W naszej gminie w stosunku do innych gmin dużo dzieci chodzi do przedszkola a opłaty za nie są jedne z najniższych w powiecie.
Skarbnik Gminy B. Lipońska – podwyżka opłat za posiłki da około 8 000 zł, biorąc pod uwagę 800 000 żł wydawane na przedszkola to jest to znikoma suma.
Radny J. Niemiec – czy to dyrektor przedszkola sam decyduje kiedy są te uzasadnione sytuacje wymienione w § 2?
Przewodniczący RG A. Pastucha – jest to kwestia uznania dyrektora. To jest furtka, którą może wykorzystać dyrektor do zwolnienia z pełnych opłat za posiłki.
Wójt A. Brudny – opłaty dotyczą około 120 dzieci, nie mówmy o 3 dzieciach, które nie jedzą posiłków w przedszkolach.
Radna W. Jałowiczor – składa wniosek formalny o nie podnoszenie opłaty za posiłki.
Radny J. Niemiec – czy ta uchwała musi być dzisiaj podjęta? Jaki będzie to miało skutek jeżeli nie zostanie podjęta na obecnej sesji i po przeanalizowaniu sytuacji we wszystkich przedszkolach będzie omówiona na kolejnej sesji.
Radny M. Matejczuk – należy się zastanowić czy taka opłata jest sprawiedliwa. Dzieci, które przynoszą własne kanapki nie płacą nic za pobyt w przedszkolu. Należy również stwierdzić jaka jest przyczyna, że dzieci nie jedzą posiłków, czy są to dzieci z rodzin z trudną sytuacją materialną? Proponuje aby nie podejmować tej uchwały na tej sesji.
Wójt A. Brudny – przez 2 lata nie były podnoszone opłaty za przygotowanie posiłków i ta kwota nie jest ogromna.
Radny Z. Sikora – może należy się zastanowić nad wprowadzeniem opłaty stałej za korzystanie z przedszkoli a jeśli dziecko je posiłki to dodatkowo za nie płaci.
Radny K. Kozieł – proponuje aby nie podejmować tej uchwały na obecnej sesji.
Głosowanie nad wnioskiem Radnej W. Jałowiczor o nie podejmowanie tej uchwały.
8 radnych za
3 radnych przeciw
2 radnych wstrzymało się od głosu.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach został odrzucony w całości.

Ad. 10
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Podwyżka dla odbiorców indywidualnych wynosi 3%, ale równocześnie z obniżeniem opłaty stałej. Zostały obniżone opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Jeżeli Rada Gminy uzna, że dla mieszkańców jest to za duża opłata to możemy dopłacać ale  nie proponuje dopłat.
Radny J. Niemiec – skąd wzięła się stawka 2,51zł ?
Wójt A. Brudny – to kwestia konkretnej taryfy, która liczy się za okres od września do września. Wyliczenie to jest faktyczne. Podwyżka jest o 3 grosze na m3.
Zmiany taryf podyktowane są m.in.:
- zwiększenie sprzedaży wody po otwarciu Hotelu „Gołębiewski” w Wiśle,
- sporo zakładów w okolicy przeszło na wodę miejską,
- susza w okresie letnim
- indywidualne zwiększenia poboru wody.
Uchwała nr 96/X/03 w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Uchwała ta dotyczy głównie finansowania sportu w naszej gminie. W tej uchwale zostały wypisane te dyscypliny sportowe, które rzeczywiście w gminie są uprawiane. Zakładamy, że do konkursu przystąpią kluby sportowe z gminy i nadal będziemy mogli wspierać je finansowo.
Radny M. Matejczuk – W tym projekcie nie zostały ujęte 3 sołectwa, czy nie byłoby sensownym, aby wszystkie sołectwa mogły korzystać z tych funduszy? Na dzień dzisiejszy te 3 Sołectwa nie mają klubów sportowych ale jeżeli powstaną to nie mają szans na dofinansowanie.
Wójt A. Brudny – ta uchwała dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie wymieniliśmy wszystkich sołectw aby nie otwierać furtek dla organizacji, które czerpią zyski z dopłat na sport i jeżeli taka organizacja przystąpi do konkursu, to oczywiście będziemy musieli im dopłacać do działalności. Ale jeśli jakaś organizacja z tych nie wymienionych sołectw zgłosi inicjatywę, to oczywiście można zmienić uchwałę i nie będzie problemu z dofinansowaniem.
Radny B. Ciemała – w Ogrodzonej też jest możliwość gry w tenisa stołowego. Dlaczego w tym projekcie uchwały nie ujęto Ogrodzonej?
Wójt A. Brudny – w uchwale ujęte jest tylko to, co się w tej chwili faktycznie dzieje. Jeżeli będzie wniosek np. z Ogrodzonej jakiejś organizacji, która będzie prowadzić zajęcia sportowe, to zostanie ujęta w tej uchwale.
Radny J. Niemiec – mieszkańcy Kostkowic stale uczestniczą w zajęciach na sali gimnastycznej w Dębowcu. Dotychczas były one finansowane a jak teraz będzie to wyglądało?
Radny M. Matejczuk – z projektu tej uchwały nie wynika, że jest ona otwarta i można włączyć do niej inne sołectwa.
Przewodniczący RG A. Pastucha – jeżeli przyjmiemy tą uchwałę a kiedyś zostaną złożone wnioski z innych sołectw, to w każdej chwili możemy zmienić uchwałę.
Radny M. Matejczuk – skąd wzięła się kwota 79 800 zł przeznaczona dla klubów?
Radny M. Trombik – to jest taka sama kwota jaka była przeznaczona w zeszłym roku na kluby.
Wójt A. Brudny – ten projekt dotyczy przyszłego roku. Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to nie będzie podstaw na finansowanie klubów wymienionych w tym projekcie.
Radny M. Matejczuk – dlaczego w tym wykazie nie są wymienione wszystkie sołectwa?
Wójt A. Brudny – to nie są środki dla sołectw. To jest oferta na prowadzenie konkretnych zajęć sportowych. Nie było dotąd sytuacji, że jeżeli powstała działalność sportowa, to nie została ona dofinansowana.
Radny G. Donocik – proponuje, aby dopisać punkt, ze jest możliwość rozszerzenia tego wykazu zadań.
Radny M. Trombik – czy ta kwota 79 800 zł będzie rozdysponowana przez te kluby wymienione, czy zostanie coś jeszcze – jakaś rezerwa na inne kluby, które chciałyby w przyszłości starać się o dofinansowanie?
Wójt A. Brudny – nie wiemy na dzisiaj jakie będą środki na sport. Wymienione są tylko te, które działają w tej chwili, a jak coś w trakcie roku powstanie, to w każdej chwili można dofinansować to działanie.
Radny J. Niemiec – proponuje aby nie rozdzielać na sołectwa, tylko napisać, że dotyczy to ogólnie całej Gminy Dębowiec.
Przewodniczący RG A. Pastucha – proponuje aby dopisać do tego wykazu jeszcze 3 sołectwa i zajęcia sportowe w nich organizowane.
Wójt A. Brudny – jeżeli przejdzie wniosek Radnego J. Niemca, to najprawdopodobniej ktoś złoży jeden wniosek na sport w Dębowcu i na inne sołectwa nie będzie już pieniędzy. W uchwale powinien być podział na sołectwa.
S. Kubicius – w tym programie zostało zapisane co ma być robione, dla kogo i gdzie. Tutaj nie ma wymienionych konkretnych klubów. Powinny być wymienione wszystkie sołectwa.
Sekretarz Gminy k. Kubacka – nie było z Ogrodzonej wniosku jakie zajęcia sportowe się tam prowadzi. Jak można było wymienić te miejscowości, skoro nie było złożonych wniosków?
Ustawa nakłada obowiązek na podjęcie takiej uchwały, bo po nowym roku nie będzie można dofinansowywać klubów sportowych.
Radny M. Matejczuk – składa wniosek formalny, aby dopisać w pkt. 5 sołectwo Ogrodzona
Radny J. Niemiec - składa wniosek formalny, aby dopisać w pkt. 6 sołectwo Kostkowice
Radny Z. Sikora - składa wniosek formalny, aby dopisać w pkt. 7 sołectwo Łączka
Głosowanie nad przyjęciem zmiany do uchwały polegającej na dopisaniu sołectw Ogrodzona, Kostkowice i Łączka.
Zmiana projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 97/X/03 w sprawie programu współ[racy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zmian została przyjęta jednogłośnie.

* Radny Z. Chwastek opuścił obrady.

Ad. 12
Omówienie sprawy przez Wójta A. Brudny.
Dotyczy zamiany dróg, których właścicielem jest Gmina Dębowiec na staw, którego właścicielem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Pytanie jest zasadnicze, czy w ogóle jest chęć takiej zamiany. Jakie jest stanowisko Rady Gminy w tej sprawie.
Radny G. Donocik – czy jest jakaś koncepcja zagospodarowanie stawu po zamianie?
Wójt A. Brudny – staw stanowi jakiś majątek, a te drogi zdecydowanie mniejszy. A w przyszłości mogą powstać dyskusje na temat terenów rekreacyjnych.
Radny M. Trombik – w latach 90-tych była rozmowa na ten sam temat dotycząca stawu z wyspą, ale okazało się, ze jest on własnością spółdzielni.
Wydaje się, że te kierunki są uzasadnione.
Przewodniczący RG A. Pastucha – jeżeli uchwalimy stanowisko, że chcemy podjąć negocjacje, to musimy być świadomi, że trzeba poświęcić aleję.
Głosowanie nad wnioskiem – czy rada Gminy Dębowiec popiera stanowisko zamiany nieruchomości należących do Gminy Dębowiec na staw.
Wniosek przyjęty jednogłośnie.

Ad. 13
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Był problem z izbą wytrzeźwień ponieważ z jednej strony RIO nie pozwala dopłacać do niej, a z drugiej zaś Policja i izba wytrzeźwień nie poradzą sobie bez dopłat.
Radny M. Trombik – co dają występy teatralne?
Wójt A. Brudny – mieliśmy już kontakt z tymi teatrami i było to bardzo edukacyjne.
Radny M. Trombik – czy środki na wypoczynek mogą być także przeznaczone na zieloną szkołę.
Wójt A. Brudny – te środki są przeznaczone na wypoczynek dla dzieci, chodzi o wakacje, ale nie można wykluczyć, że indywidualny przypadek może być dofinansowany na wyjazd na zieloną szkołę.
Uchwała nr 98/X/03 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r. Została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 14
Sprawozdanie z działalności wójta za okres od ostatniej sesji RG.
• zawarliśmy pisemne porozumienie z wykonawca wiaduktu w Ogrodzonej w sprawie przejęcia odpowiedzialności za przekroczenie nośności mostu oraz przywrócenie nawierzchni drogi” koło byłego kółka rolniczego do stanu sprzed podjęcia budowy ekspresówki.
• prowadzone były rozmowy i starania o pozyskanie kolejnej opłaty za drzewa związanej z budową drogi ekspresowej,
• rozpoczęliśmy negocjacje z Agencją własności Rolnej Skarbu Państwa dotyczące możliwości zamiany gruntów będących własnością gminy, zajętych i użytkowanych przez gospodarstwo rybackie, na staw.
• w ramach współpracy ze ZKZC zajmowaliśmy się sprawą utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z obniżeniem majątku przez gazownictwo.
• spotkanie z przedstawicielami Policji w Strumieniu,
• udział w Forum Rolniczym w Międzyświeciu,
• zakończyliśmy prace związane z organizacją GCI, zorganizowane zostało jego otwarcie 17.11.2003r.
• rozstrzygnięte zostały przetargi na prace projektowe związane z kanalizacją w Dębowcu i Gumnach,
• zakończone zostały remonty dróg rolniczych „koło Śliża” w Iskrzyczynie i „koło Franka” w Simoradzu,
• zostały złożone wnioski na dofinansowanie inwestycji z FOGR.
• wykonany został projekt na chodnik w Ogrodzonej,
• wykonany został projekt oświetlenia w Kostkowicach (wystąpiły pewne problemy z nadleśnictwem) i ogłoszony przetarg wykonanie tego zadania.
• w gimnazjum wykonany został, głównie ze środków Rad Rodziców system monitoringu, z rezerwy budżetowej dopłaciliśmy do tej inwestycji 6000 zł
• trwały prace nad projektem budżetu na 2004r.

 

Ad. 15
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Wójt Gminy A. Brudny.
• w sprawie oświetlenia – w tej chwili nie wiemy kiedy to oświetlenie w Ogrodzonej zostanie włączone. Zrobimy wszystko aby było to jak najszybciej. Musiało ono być przerwane, bo przebiega tamtędy budowa wiaduktu.
• remont rowów w Iskrzyczynie – zobaczymy w jakim stanie są te rowy i co należy z nimi zrobić.
• przycięcie drzew w okolicach posesji P. Golca – ponownie zgłosimy tę sprawę do Zarządu Powiatu
• w sprawie chodnika od starej szkoły w Dębowcu – właścicielem jest powiat – złożyliśmy już stosowny wniosek.
• przekop na drodze Łączka – Kostkowice – zostanie to rozpoznane.
• posypywanie podjazdów w zimie – one zawsze w pierwszej kolejności były posypywane.
• odnośnie pracowników interwencyjnych – mamy również takich pracowników, w tej chwili 2 osoby i oni czyszczą drogi ale głównie gminne i poza skrajnymi przypadkami, dróg powiatowych nie sprzątają.

Ad. 16
Protokół z sesji Rady Gminy Dębowiec z dnia 14 października 2003r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 17
1) Odczytanie przez Przewodniczącego RG  pisma – prośby o przejęcie gabinetu rehabilitacyjnego przez gminę Dębowiec.
2) Odczytanie pisma z NFZ w sprawie łożenia oferty na kontrakt w  2004r. Jedynie przez stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Dębowcu.
Wójt A. Brudny – problem polega na tym, iż nie wiadomo, czy lekarze, którzy nie podpisali kontraktu z NFZ będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie. Pewnie będą przyjmować pacjentów ale kto będzie za to płacił?
3) Odczytanie przez Przewodniczącego RG  pisma od Wojewody o złożonych w terminie oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego RG i Wójta.
Sołtys A. Konecki – 1) Sołtysi otrzymali pismo z PZU dotyczące obowiązku ubezpieczenia domów. Urząd powinien dać Sołtysom wykaz budynków.
2) W Dębowcu chodzą geodeci robiący pomiary wysokościowe, wchodzą na pola i niszczą uprawy nie uzgadniając tego z właścicielami.
Sołtys R. Woźniak – aby postawić lustro na zakręcie od strony Kisielowa do Bażanowic koło przedszkola w Ogrodzonej, jest tam bardzo słaba widoczność.
Wójt A. Brudny – odnośnie wypowiedzi Pana Sołtysa A. Koneckiego dotyczącej obowiązku sprawdzania przez gminy obowiązkowego ubezpieczenia rolników – będziemy w tej sprawie współpracować z sołtysami.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 10 grudnia 2003 r, zakończono.


Protokołował:                                                                                Obradom przewodniczył:

Remigiusz Jankowski                                                                     mgr inż. Adam Pastucha       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr X/2003 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 10 grudnia 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:10.02.2004 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:10.02.2004 11:27