Wójt Gminy Dębowiec

ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec tel./fax. (033) 853 3881

NIP 548 10 15 063

Ogłasza w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. Nr 223 poz. 1655/ przetarg nieograniczony poniżej 14 000 euro na realizację zadania:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec

w sezonie zimowym 2008/2009"

 

– drogi gminne na terenie sołectw  Dębowiec

   (na zachód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej),

    oraz Kostkowic, ul. Samlowiec

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Specyfikację   istotnych    warunków    zamówienia    można    odebrać    w    siedzibie zamawiającego pok. nr 1 lub na stronie www.debowiec.cieszyn.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia :

od 15.11.2008r - do 30.04.2009r. z możliwością wcześniejszego uruchomienia oraz

przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena                         - 100 %

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego biuro podawcze w terminie do

31.10.2008r.   godz. 10.°°.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 - sala sesyjna , 31.10.2008r.  o godz. 10.15

Termin związania ofertą 30 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:23.10.2008 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:23.10.2008 15:14