Dębowiec: Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do parkingu wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Dębowcu..
Numer ogłoszenia: 261819 - 2008; data zamieszczenia: 10.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, fax. 033 8533881.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do parkingu wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Dębowcu...

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres robót wchodzi: Droga dojazdowa do parkingu - korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm 165 m2 - rozebranie ogrodzenia - 11 mb - rozebranie chodników 20,0 m2 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego15 cm - 165 m2 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego15 cm - 165 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych 4 cm - 165m2 Chodnik przy szkole podstawowej - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 - 32,5 m2 - koryta wykonane mechanicznie na gł. 30 cm - 32.5 m2 - koryta wykonane ręcznie na gł. 30 cm - 24,00 m2 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 15 cm - 56,5 m2 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 8 cm - 56,5 m2 - chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm - 56,5 m2 Wykonanie nawierzchni asfaltowe istniejącego placu - nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych warstwa ścieralna po zagęszczeniu 4 cm - 299 m2 Wykonanie ogrodzenia - cokół betonowy o wys. 20 cm - ogrodzenie z przęseł stalowych o wym. 1200x2500mm - 13 mb - bramka jednoskrzydłowa 2. Szczegółowy zakres robót został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze robót. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej zadania objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3. Przedmiar robót stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.23.32.22-1.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oferent przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania: Sytuacja finansowa - oferent musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, Potencjał kadrowy - mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany w personel: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowy dróg wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, udokumentowane jak w pkt IV.1.3.3 Potencjał sprzętowy: mieć do dyspozycji minimalny, niżej wymieniony sprzęt: - koparko spycharka - 1 szt, - samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 8 - 10 t - 1 szt - walec drogowy 10t - rozścielacz mas bitumicznych Doświadczenie zawodowe - Oferent musi udowodnić zrealizowanie jako główny wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego zadania o podobnym charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Gwarancja - oferent musi przedstawić oświadczenie o udzieleniu min. 3-letniej gwarancji na wykonany zakres robót. Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako wyłącznej podstawy przetargu. 3.Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania z projektem, dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4.Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art.90 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli są niezgodne z ustawą lub ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Zamawiający dokona wykluczenia oferentów zgodnie z treścią art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. IV.1. 6.Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą jako odrzucone. 7.Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty...
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ 1.2. Kosztorys ofertowy szczegółowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą wartość ryczałtową zamówienia. 1.3. Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej oferenta: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie z art. 22 ust 1 prawo zamówień publicznych oraz, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodne z załącznikiem Nr 3 niniejszej siwz łącznie z oświadczeniem o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne. 3) Wykaz kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za realizację prac na załączonym druku Nr 4 z udokumentowaniem ich doświadczenia zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji zawodowych / uprawnienia / z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt. III-1 4) Wykaz sprzętu dostępnego do realizacji przedmiotu zamówienia na załączonym druku Nr 5, 5) Wykaz podmiotów ( podwykonawców ) na załączonym druku Nr 6 , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 6) Wykaz na załączonym druku Nr 7 wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wyszczególnione roboty winny być potwierdzone referencjami (dokumentami) od poprzednich zamawiających zgodnie z wymaganiami pkt. III - 1, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie. 1.4. Oświadczenie gwarancyjne zgodne z wzorem stanowiącym załącznik Nr 8, 1.5. Zaparafowany przez upoważnioną do reprezentacji oferenta osobę ( osoby ) projekt umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji...

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, pok. nr 1.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, biuro podawcze.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Powrót

  Załączniki

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na:Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do parkingu wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Dębowcu”.
  Podmiot udostępniający informację:
  Informację opublikował:Renata Michnik
  Data publikacji:10.10.2008 16:57
  Wytworzył lub odpowiada za treść:
  Data na dokumencie:Brak
  Informację aktualizował:Renata Michnik
  Data aktualizacji:10.10.2008 17:07