Protokół nr IX/2003
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 14 października 2003r.


Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 14 października 2003 r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 15 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Nr 25/III/02 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2003r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie środka specjalnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec w sołectwie Gumna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji dróg gminnych w Gminie Dębowiec w latach 2004 – 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny parcel położonych w Dębowcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dębowiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
12. Rozpatrzenie wniosku RSP „Promień” w Ogrodzonej w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXV/02 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 kwietnia 2002.
13. Sprawozdanie z działalności wójta.
14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
15. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 11 września 2003r.
16. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Ad. 1
Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad wprowadzono:
- w pkt. 8 zamiast podjęcia uchwały w sprawie zamiany gruntów, podjęcie uchwały w sprawie zakupu prg. Nr 638/67 położonej w Dębowcu.
- jako pkt. 13 podjęcie uchwały w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej biblioteki działającej w Gminie Dębowiec.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2
Zapytania Radnych
Radny K. Kozieł – zbliża się 1 listopada, jest w gminie zapomniane miejsce – pomnik w „Dolcach”. Czy można uporządkować teren wokół pomnika?
Radny M. Matejczuk – otrzymał następujące pisma od mieszkańców Ogrodzonej
1) Mieszkańcy Ogrodzonej wnioskują, aby w okolicach lasu „Pod Kamieńcem” stanął przystanek autobusowy.
2) Kiedy będzie regulowana rzeka Knajka w Ogrodzonej w okolicach posesji P. Bychalskiej. W tej chwili koryto jest obsunięte i bardzo mały przepływ wody.
Radny R. Kłoda – a) Czy jest możliwość założenia oświetlenia na ulicach Polnej, Ogrodowej i Osiedlowej w Dębowcu. W tej chwili jest tam zupełnie ciemno.
b) Czy będzie remontowany chodnik pomiędzy Urzędem Gminy a przystankiem w centrum Dębowca?
Radny M. Trombik – a) Czy jest możliwość wyrównania terenu obok boiska w Dębowcu i zagospodarowania ziemi z budowy drogi ekspresowej?
b) Widać zadrzewianie parku w Dębowcu, ale należałoby również zrobić „otoczkę” do tego parku. Czy jest projekt całościowego zagospodarowania parku, łącznie z chodnikami, ławkami itp.?
Radny J. Niemiec – a) Czy zostanie wyłożony płytkami chodnikowymi przystanek koło  WIK-u w Kostkowicach?
b) Czy w związku z budową drogi od Łączki do Kostkowic zostanie przeniesione oświetlenie z dotychczasowej drogi?
Radny T. Branny – Wielu rodziców dowozi samochodami dzieci do szkoły, tworzą się korki, czy jest plan jak rozwiązać ten problem?

Ad. 3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Zmiany związane są z otrzymanymi dotacjami, m.in.
- 24 995 zł – część rekompensująca subwencji ogólnej
- 64 000 zł – środki na organizację Gminnego centrum Informacji w Dębowcu.
- 200 zł – darowizna dla PP w Iskrzyczynie
- 1000zł – darowizna Banku Spółdzielczego na Spartakiadę Sołectw
Po dokonanych zmianach budżet gminy zwiększył się o 148 000zł i po stronie dochodów wynosi 7 277 234zł.
W związku z powyższym zwiększono wydatki o 148 000 zł m in. na
- transport i łączność,
- administrację publiczną – wydatki związane z otwarciem GCI,
- kulturę fizyczną i sport.
W związku z oszczędnościami w wydatkach na świetlicę szkolną w SP w Ogrodzonej przeniesiono fundusze ze świetlicy na wydatki bieżące.
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy po stronie wydatków wynosi 8 490 505 zł.
Deficyt budżetowy pokryty zostanie pożyczkami na kanalizację z WFOŚiGW oraz z zeszłorocznej nadwyżki.

Radny M. Trombik – komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Uchwała nr 80/IX/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok. została przyjęta jednogłośnie.

Ad.4
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Korekta polega na tym, że w budynku Szkoły w Simoradzu stołówkę prowadzi Przedszkole, dlatego z budżetu szkoły środki zostaną przeniesione do budżetu przedszkola.
Radny M. Trombik - komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Uchwała nr 81/IX/03 w sprawie zmian uchwały Nr 25/III/02 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2003r. została przyjęta jednogłośnie.  
Ad. 5
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. W poprzedniej uchwale dotyczącej żywienia dzieci zdezaktualizowała się podstawa prawna, należy podjąć nową uchwałę. Do tej pory każda szkoła i przedszkole miała osobny środek specjalny, po zmianie będą jedynie „żywienie dzieci w przedszkolach” oraz „żywienie uczniów w szkołach”.
Radny M. Trombik – czy te środki specjane są na osobnych kontach
Skarbnik B. Lipońska – są na jednym koncie ale każdy środek specjalny na osobnym subkoncie.
Uchwała nr 82/IX/2003 w sprawie środka specjalnego została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Mieszkańcy Gumien podnosili m. in. sprawę  parkowania przy terenach sportowych. W § 7 tej uchwały jest zaznaczone, iż istnieje obowiązek wykorzystania każdego wolnego terenu na cele parkingowe. Strona, która złożyła zarzut na projekt planu, nie wniosła skargi do NSA na uchwałę Rady Gminy odrzucającej ten zarzut dlatego można przyjąć tę uchwałę.
Przewodniczący RG A. Pastucha odczytał pismo przekazane przez mieszkańców Gumien. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny M. Trombik – zastanawia się jak po powstaniu tych obiektów będziemy je utrzymywać?
Uchwała nr 83/IX/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec w sołectwie Gumna została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Należy stworzyć taki plan remontów dróg gminnych, aby można było w terminie składać wnioski o dotację. System klasyfikacji jest taki, że głównym parametrem jest ilość budynków mieszkalnych przy danej drodze, podzielono przez długość danej drogi. W tym planie nie ma podziału inwestycji na lata realizacji. Jeżeli na którąś drogę uzyskamy dotację z zewnątrz, to ta droga przejdzie wyżej w hierarchii. Jeżeli wystąpi jakaś sprawa nagłej naprawy drogi nie ujętej w planie, to oczywiście będzie ona realizowana.
Radny M. Trombik – komisja budżetu podziela stanowisko Wójta. Komisja starała się ustalić plan remontów na konkretne lata, ale w związku z możliwością otrzymywania dotacji ten plan ulegałby zmianie, dlatego odstąpiła od podziału planu na lata realizacji. Komisja stoi na stanowisku, że wszystkie drogi ujęte w planie powinny być robione z masy asfaltowej wykonanej na gorąco. Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały oraz kolejność planu.
Radny G. Donocik – odnośnie drogi Tarnawa w Iskrzyczynie wnosi propozycję, aby dopisać tą drogę do planu wieloletniego.
Radny K. Kozieł – co z chodnikami? Czy są jakieś posunięcia odnośnie budowy chodników? Ma również wątpliwości co do pozycji 22 w planie dróg, przy drodze „Koło Delonga” nie ma żadnych zabudowań. 
Radny M. Matejczuk – na jednej z ostatnich sesji przyjęliśmy plan wieloletni na kanalizację, teraz na remonty dróg, a nie ma planu na wszystkie inwestycje. Jeżeli nie powstanie jeden wieloletni plan inwestycyjny, może dojść do pominięcia ważnych inwestycji . Przed planowaniem budżetu na 2004r. należałoby uchwalić jeden plan inwestycyjny na wszystkie inwestycje.
Przychyla się również do zdania Radnego G. Donocika aby do planu włączyć drogę Tarnawa w Iskrzyczynie.
Wójt A. Brudny – pośpiech przy tworzeniu jednego planu inwestycyjnego nie jest wskazany. Tworzenie planu na kanalizację i na drogi jest konieczne do ubiegania się o środki pomocowe. Do planu są wpisane drogi, na budowę których zostały złożone wnioski. Plan dróg można traktować jako element jednego planu inwestycyjnego.
Odnośnie drogi „Do Delonga” to jest ona na końcu planu ale jest to droga o charakterze drogi rolniczej i możliwe jest uzyskanie na nią dotacji. Znalazła się w planie ponieważ został złożony wniosek o dotację.
Odnośnie drogi „Tarnawa” – decyzja o wpisaniu jej do planu dróg leży w gestii Radnych.
Radny M. Trombik -  komisja budżetu rozpoznała potrzeby gminy. Drogi były objeżdżane przez komisję i uznano, że nie ma potrzeby ujęcia w planie drogi „Tarnawa”, ale ten plan nie jest zamknięty, jeśli okaże się, że niezbędne jest wyremontowanie drogi „Tarnawa” to zostanie ona ujęta w planie.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby plan dróg włączyć do planu wieloletniego, plus plan komisji oświaty dotyczący szkół, plus plan na budowę chodników i może powstać plan wieloletni.
Sołtys J. Śniegom – odnośnie drogi „Tarnawa” prosi w wpisanie jej do planu. Jej stan jest bardzo zły. Omijając tę drogę, wieloletni plan remontu dróg staje się „luźny” i będzie „ręcznie sterowany”.
Radny Z. Gabryś – droga od Spółdzielni w kierunku Ochab, koło Pana Berka w Simoradzu jest w bardzo złym stanie a nie została ujęta w planie wieloletnim.
Wójt A. Brudny – nie można przewidzieć wszystkiego, plan nie jest zamknięty. Remont drogi „Tarnawa” przed zakończeniem budowy ekspresówki jest nielogiczny.
Radny G.Donocik – chodzi o modernizację drogi „Tarnawa”, a nie o remont.
Radny M. Matejczuk – czy przy tworzeniu planu brano pod uwagę stan dróg?
Wójt A.Brudny – oczywiście, w planie są takie drogi, o które istnieje obawa, że nie „przetrzymają” do końca kadencji Rady Gminy.
Sołtys A. Konecki – na ulicy Słonecznej w Dębowcu jest 16 budynków, a nie 12 jak w planie.
Przewodniczący RG A.Pastucha – ulica Słoneczna jest zgłoszona o dotację z programu Sapard i jeśli nie dostaniemy dotacji, to ta droga nie będzie realizowana, bez znaczenia ile przy niej stoi budynków. Natomiast wpisanie drogi „Tarnawa” do planu nie ma w tym momencie znaczenia. Jeśli nie będzie możliwe korzystanie z tej drogi, to i tak będziemy ją modernizować.
Sołtys J. Śniegom – chodzi o wpisanie drogi „Tarnawa” do planu z uwagą, że będzie ona realizowana po zakończeniu prac na ekspresówce. 
Radny J. Niemiec – chodzi o przyjęcie ramowego planu modernizacji dróg. Można by wnioskować jeszcze o mnóstwo dróg, po których jeżdżą samochody z drogi ekspresowej, ale przed zakończeniem prac nie ma to sensu.
Wójt A. Brudny – zobaczymy jaki będzie stan drogi „Tarnawa” za rok. Jeżeli będzie wymagała modernizacji, to oczywiście zostanie to zrealizowane, niezależnie od wpisania jej dzisiaj do planu.
Przewodniczący RG A.Pastucha – zarządził głosowanie nad wpisaniem drogi „Tarnawa” do wieloletniego planu modernizacji dróg gminnych w gminie Dębowiec w latach  2004 – 2006
3 radnych za, 8 radnych przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek został odrzucony.
Uchwała nr 84/IX/03 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji dróg w Gminie Dębowiec w latach 2004 – 2006 została przyjęta przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.8
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Sprawa wiąże się z budową boiska przy szkole w Dębowcu. Obecnie przy boisku nie mieści się bieżnia i należy wykupić działkę aby ta bieżnia mogła powstać. Propozycja zakupu działki jest zgodna w wyceną. Warto zdecydować o kupnie tej działki w związku z tym, iż jeżeli będziemy chcieli wnioskować o dotację na budowę bieżni, musimy mieć akt własności gruntu.
Uchwała nr 85/IX/03 w sprawie zakupu prg. Nr 638/67 położnej w Dębowcu została przyjęta jednogłośnie

Ad. 9
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Sprawa dotyczy połączenia ulicy Łęgowej w Dębowcu z drogą Simoradz – Skoczów. Droga ta spełnia wymogi regulaminu przyjętego przez RG w 1995r.
*Radny M. Matejczuk wyszedł z sali.
Uchwała nr 86/IX/03 w sprawie przyjęcia darowizny parcel położonych w Dębowcu została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

Ad. 10
Projekt uchwały omówiła skarbnik Gminy B. Lipońska.
Na skutek błędu wartość punktu na podjętej uchwale wynosiła 5 zł, należy to zmienić na 3,80 zł
Uchwała nr 87/IX/03 w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dębowiec została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

Ad. 11
* Radny M. Matejczuk powrócił na salę obrad.
Radny K. Kozieł -  Kandydatura Pana Czyża jest godna poparcia, gdyż organizuje ciekawe spędzanie wakacji dla dzieci. Jednak budzi to też pewne wątpliwości, ponieważ za część kosztów prowadzenia działalności otrzymuje refundację, a Laur Srebrnej Cieszynianki przyznawany jest za pracę społeczną.
Radny M.Trombik – powinna nam przyświecać idea w jakim celu Pan Czyż organizuje Tydzień Dobrej Nowiny i komu to służy? Jest to aktywizacja środowisk młodzieżowych i promowanie tolerancji w środowisku wielowyznaniowym.
Radny T. Branny – Pan Czyż występuje przeciwko Szkole w sądzie, dlatego nie powinien otrzymywać takiego odznaczenia.
Radny G. Donocik – czy jest ktoś, kto mógłby potwierdzić to, co zostało napisane na temat Pana Czyża we wniosku o przyznanie mu „Lauru Srebrnej Cieszynianki”?
Radny B. Ciemała – Pani Zborowska bardzo zasługuje na tą nagrodę.
Radny R. Kłoda – prosi, aby przejść do głosowania.
Sołtys A. Konecki – wszyscy Sołtysi popierają kandydaturę Pani Zborowskiej.
Głosowanie odbyło się w sposób tajny.
Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący RG A. Pastucha. „Laur Srebrnej Cieszynianki” otrzyma Pani Lidia Zborowska.
Uchwała nr 88/IX/03 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki” została przyjęta jednogłośnie.
* Radny R. Olma wyszedł z sali obrad.

 

 

Ad. 12
Rozpatrzenie wniosku RSP „Ogrodzona”
Wójt A. Brudny – nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie. Zdaniem naszej Radczyni Prawnej można by zmienić tę uchwałę w zwykłym trybie. Jednak zdaniem prawników z  Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Śląskiego Urzędu  Wojewódzkiego tę uchwałę można zmienić tylko trybem jakim się ją uchwalało, czyli trzeba by całą procedurę przeprowadzać od nowa.
Renta planistyczna służy temu, aby cała gmina korzystała na zmianie użyteczności gruntu. Ale jeśli miało by to spowodować zastój firmy – należy to przemyśleć. Dobrze byłoby aby Rada Gminy prowadziła jakąś stałą politykę. Zdaniem Wójta powinno się zachować dotychczasową opłatę.
Radny M. Matejczuk (Prezes RSP w Ogrodzonej) – zmiana przeznaczenia tego gruntu została przeprowadzona nie po to by tam zainwestować, bo spółdzielni na to nie stać. RSP chce ten grunt sprzedać, a nowy inwestor może stworzyć tam nowe miejsca pracy. Należy się zastanowić czy nie obniżyć 30% renty planistycznej i przez to zachęcić inwestorów. Gmina nie ma za wiele takich terenów, na których można inwestować. Spółdzielnia składając to pismo myślała o zmianie tej uchwały zwykłym trybem, ale jeśli trzeba by stworzyć cały nowy plan zagospodarowania przestrzennego to RSP w Ogrodzonej odstępuje od wniosku.
Przewodniczący RG A. Pastucha – jaki jest sposób liczenia tych 30% dla gminy?
Radny M. Matejczuk – grunt, który był gruntem rolniczym wart był określoną wartość, teraz należy zapłacić  gminie 30% różnicy między wartością gruntu przed i po podjęciu nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt A. Brudny – jeżeli Rada Gminy zdecyduje się na obniżkę stawki renty planistycznej, to musiałoby to dotyczyć wszystkich podmiotów – przypadek obniżenia renty planistycznej dla RSP w Ogrodzonej nie może być incydentalnym.
Radny Z. Chwastek – należy rozróżnić stawkę na cele mieszkaniowe i inwestycyjne.
Wójt A. Brudny – należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Rada Gminy chce zmieniać politykę – czyli obniżenie stawki 30% dla wszystkich.
Radny M. Trombik – Wójt powinien określić na jakich zasadach można zmieniać rentę planistyczną po zasięgnięciu opinii prawników i jaka stawka byłaby odpowiednia.
Przewodniczący RG A. Pastucha – należy zastanowić się nadal nad polityką – czy Rada Gminy chce zmienić procent opłat czy zostawić go bez zmian na wysokości 30% i tym samym utrzymać założoną dotychczas politykę.        
Radny M. Matejczuk – zdaję sobie sprawę z tego, że zmniejszając tę opłatę zmniejszamy dochód gminy, ale będzie to tylko w tej chwili ponieważ pozyskując inwestorów, to oni kiedyś zapłacą podatki i zatrudnią mieszkańców.
Wójt A. Brudny – zmiana planu ma sens pod konkretnego inwestora np. WIK czy EKOCHRON, po otrzymaniu od firmy obietnicy zatrudnienia mieszkańców itp.
Przewodniczący RG A. Pastucha – zarządza głosowanie czy Rada Gminy dąży do polityki zmniejszenia tych 30%. Kto jest za zmianą polityki Rady Gminy Dębowiec w kierunku obniżenia stawek od renty planistycznej? (głosuje 14 radnych)
6 radnych – za
2 radnych – przeciw
6 radnych – wstrzymało się od głosu
Rada Gminy Dębowiec opowiedziała się za dążeniem do obniżenia 30% renty planistycznej.

Ad. 13
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Zgodnie z nową ustawą Instytucje Kultury powinny mieć – tak jak każda osoba prawna – zarząd księgowość itp. Ustawa niestety nie wyodrębniła małych gmin. Każda gmina musi mieć Instytucję Kultury. Formalnie powinna mieć dyrektora i być odrębnie rozliczana, gmina może ją jednak dotować.
Musimy przekształcić Bibliotekę w Instytucję Kultury. Trzymanie Biblioteki jako jednostki budżetowej jest niezgodne z prawem.
Uchwała nr 89/IX/03 w sprawie zmiany formy organizacyjno – prawnej biblioteki działającej w Gminie Dębowiec została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 14
Sprawozdanie z działalności Wójta
- składane wnioski o dofinansowanie z SAPARD-u na kanalizację w Iskrzyczynie, drogę w Dębowcu i wodociąg w Simoradzu,
- wstępny odbiór kanalizacji w Simoradzu. Trwają przyłączenia w domach,
- opracowany wieloletni plan dróg,
- opracowywany jest plan ochrony środowiska,
- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gumien,
- przygotowanie dokumentacji na oświetlenie w Kostkowicach,
- będą przetargi na drogi „Koło Franka” w Simoradzu oraz „Koło Śliża” w Iskrzyczynie,
- prace nad utworzeniem Gminnego Centrum Informacji,
- prace nad tworzeniem parku w Dębowcu,
- budowany jest światłowód firmy NETIA w Gminie.
- stały kontakt w sprawie dróg z DODP.
- otrzymaliśmy wniosek Pogotowia Ratunkowego o zakup opon zimowych do karetek.

Ad. 15
Odpowiedzi na zapytania radnych
• pomnik „W Dolcach” - formalnie odpowiedzialny jest za niego Wojewoda, nieformalnie jest tak, że tym obiektem zajmuje się SP w Dębowcu. Zgłaszamy się do Wojewody o opiekę nad tym pomnikiem.
• przystanek w osiedlu „Pod Kamieńcem” w Ogrodzonej – jest pewien problem bo lokalizacja byłaby na łuku drogi, ale postaramy się go rozwiązać, wkrótce mieszkańcy dostaną odpowiedź.
• rzeka Knajka – będzie wkrótce przegląd rzeki i skierujemy wniosek do administratora rzeki czyli powiatu o podjęcie stosownych działań.
• lampy w Dębowcu – należy złożyć wniosek do budżetu.
• chodniki  przy parku – projekt parku zakłada chodniki w obrębie parku. Nie będziemy raczej teraz remontować chodnika w stronę przystanku, ponieważ w planie będzie on przekładany.
• wyrównanie boiska – my dysponujemy ziemią z ekspresówki, ale będzie to duża inwestycja ponieważ podczas wożenia ziemi może ulec zniszczeniu boisko.
• przystanek w Kostkowicach będzie w najbliższym czasie wyłożony płytkami chodnikowymi
• oświetlenie drogi w związku z budową– będzie przełożone
• dowóz dzieci do szkoły w Dębowcu – rzeczywiście tworzą się tam korki – musimy wspólnie się zastanowić jak rozwiązać ten problem. Wymaga to inwestycji i zajęcia trochę terenu.

Ad. 16
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003r. został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących się.
Ad. 17
Wolne wnioski
Sołtys A. Konecki – na jakim odcinku będzie przegląd rzeki Knajka?
Z-ca wójta Z. Kohut – przegląd będzie na całej długości rzeki.
Sołtys J. Śniegoń-  należy zwrócić uwagę wykonawcom ekspresówki na czyszczenie dróg gminnych z błota. W Iskrzyczynie droga jest bardzo brudna. Przy wjeździe z Iskrzyczyna na drogę krajową jest bardzo duży „garb”, który stwarza zagrożenie.
Sołtys R. Woźniak – przy samej drodze „Na Zadki” rosną iglaki, które bardzo utrudniają widoczność.
Radny B. Ciemała – na drodze Ogrodzona – Kostkowice koło P. Goja są zajeżdżone rowy i woda stoi na drodze,
- przy drodze od kościoła w dół w Ogrodzonej zostało przerwane oświetlenie.
Radny M. Matejczuk – chodzi o ustawę o podatku rolnym a dokładniej odnośnie dróg – jak one będą opodatkowane? Aby wyjaśnić sprawę podatku rolnego od dróg dojazdowych do pól. Przekazuje artykuł o drogach Radnemu Trombikowi z prośbą o przeanalizowanie tej sprawy na komisji Budżetu.
Radny Z. Gabryś – czy będą dopłaty za oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców, którzy wcześniej wybudowali oczyszczalnie?
Wójt A. Brudny – zobaczymy jak ta uchwała będzie działała w praktyce. Dla tych mieszkańców, którzy wybudowali oczyszczalnie za własne pieniądze jest to pewna niesprawiedliwość. Rada Gminy może uchwalić nową uchwałę, ale cofanie się jest ryzykowne, bo do jakiego momentu ?
Odnośnie podatku od dróg dojazdowych do pól, to jest on ustalany na podstawie ewidencji gruntów.
Wójt A. Brudny - oświadczenia majątkowe pracowników podległych Wójtowi zostały złożone i zostaną przesłane do Urzędu Skarbowego.
Przewodniczący RG A. Pastucha – wszyscy  radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie i zostaną one przesłane do Urzędu Skarbowego.
- 11 listopada odbędzie się uroczysta sesja Rad Gmin w Teatrze w Cieszynie.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 14 października 2003 r, zakończono.


Protokołował:                                                                         Obradom przewodniczył:

Remigiusz Jankowski                                                               mgr inż. Adam Pastucha
                  

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr IX/2003 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 14 października 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:10.02.2004 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:10.02.2004 11:24