Protokół nr VIII/2003
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 11 września 2003r.


Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 września 2003 r. przewodniczył Marian Matejczuk – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy. Obecnych 12 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z 30.06.2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 33/IV/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn w sprawie doradztwa metodycznego.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Skoczów w sprawie doradztwa metodycznego.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Istebna w sprawie doradztwa metodycznego.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Hażlach w sprawie doradztwa metodycznego.
10. Sprawozdanie z działalności wójta.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2003r.
13. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad. 1
Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad wprowadzono:
- jako pkt 4: podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji „Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączem w Simoradzu”.
- jako pkt 5: podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji „Modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna w Dębowcu”.
- jako pkt 6: podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej w Iskrzyczynie”.
- jako pkt 7: podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów eksploatacji wodociągu wiejskiego w Simoradzu oraz kanalizacji w Iskrzyczynie.
- jako pkt 14: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XXVIII/02 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 sierpnia 2002r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyłaniania kandydatów Gminy Dębowiec do wyróżnienia „Laurem Srebrnej Cieszynianki”.”
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Na protokolanta Z-ca Przewodniczącego RG M. Matejczuk zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2 Zapytania Radnych
Radny J. Niemiec – 1) Tabliczki z nazwami ulic w Kostkowicach są tylko na początku i końcu ul. Osiedlowej i Dworskiej, należałoby postawić jeszcze w połowie tych ulic.
2) W Kostkowicach  na skrzyżowaniu koło „WIK-u” i koło sklepu potrzebna jest tablica informacyjna - kierunkowa
3) Na przystanku autobusowym „Dolny dwór” dla komfortu i bezpieczeństwa podróżnych trzeba położyć kilka płytek chodnikowych.
Radny M. Matejczuk – należy złożyć oficjalną interpelację w Starostwie Powiatowym dotyczącą naprawy drogi przy kościele w Ogrodzonej.
Radny G. Donocik – należy postawić tablice kierunkowe na skrzyżowaniu w centrum Iskrzyczyna.
Radny R. Kłoda – na ul. Spółdzielczej w Dębowcu w stronę Iskrzyczyna leżą jeszcze gałęzie połamane podczas niedawnej wichury – trzeba to uporządkować.

Ad. 3
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy Z. Kohut. Zmiany dotyczą inwestycji, na dofinansowanie których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z funduszu SAPARD. Są dwa warianty zmian. Pierwszy przewiduje 50% dotacji z funduszu SAPARD, drugi 45%. Im większe będzie dofinansowanie gminy, tym większa możliwość otrzymania dotacji z funduszy pomocowych.
Radny M. Matejczuk – uważa, że warto zaryzykować i głosować za wariantem 45% dotacji z funduszu SAPARD. Prosił również o opisanie inwestycji – wodociągu w Simoradzu. Czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania na wodociąg do jednego domu?
Wójt Gminy A. Brudny – mamy dokumentację na wodociąg w Simoradzu i warto spróbować złożyć wniosek o dotację z funduszu SAPARD.
Radny J. Niemiec – czy ten wodociąg ma „rację bytu” – czy woda z niego będzie dobrej jakości?
Wójt Gminy A. Brudny – przy określonym zużyciu wody przez to jedno gospodarstwo nie ma zagrożenia, że woda nie będzie zdatna do picia.
Głosowanie nad wariantem II tj. 45% dopłaty z SAPARD. Przyjęte przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Uchwała nr 68/VIII/03 w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z 30.06.2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Uchwała została przygotowana w związku z wymogami programu pomocowego SAPARD.
Inwestycja ta jest zawarta w przyjętym wcześniej wieloletnim planie inwestycyjnym.
Uchwała nr 69/VIII/03 w sprawie realizacji inwestycji „Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączem w Simoradzu” została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Uchwała została przygotowana w związku z wymogami programu pomocowego SAPARD.
Inwestycja ta jest zawarta w przyjętym wcześniej wieloletnim planie inwestycyjnym.
Uchwała nr 70/VIII/03 w sprawie realizacji inwestycji „Modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna w Dębowcu” została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Uchwała została przygotowana w związku z wymogami programu pomocowego SAPARD.
Inwestycja ta jest zawarta w przyjętym wcześniej wieloletnim planie inwestycyjnym
Uchwała nr 71/VIII/03 w sprawie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej w Iskrzyczynie” została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy Z. Kohut. Różnica między planowanymi wpływami a ponoszonymi kosztami eksploatacji wodociągu wiejskiego w Simoradzu i kanalizacji w Iskrzyczynie, uwzględniającymi również koszty amortyzacji wychodzi ujemna po stronie wpływów. Aby składać wnioski o dotację z funduszu SAPARD, potrzebne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie tej różnicy.
Uchwała nr 72/VIII/03 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów eksploatacji wodociągu wiejskiego w Simoradzu oraz kanalizacji w Iskrzyczynie została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy Z. Kohut. Zmiany w uchwale dokonywane są jedynie pomiędzy paragrafami a ogólna suma nie ulega zmianie. Na etapie prowadzonych robót ziemnych związanych z budową drogi ekspresowej, ze względów ekonomicznych, konieczne jest założenie rury ochronnej w rejonie budowanego wiaduktu w Iskrzyczynie dla celów budowy kanalizacji w Iskrzyczynie.. Wykonanie tej inwestycji w tej chwili jest dużo tańsze niż w przyszłości wywierty pod drogą ekspresową.
Kwota jest przesunięta z paragrafu dotyczącego wykonania dokumentacji kanalizacji w Dębowcu i Gumnach.
Uchwała nr 73/VIII/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 33/IV/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Radny Z. Chwastek – omówił kandydatów na ławników, zwrócił uwagę, że istotnym elementem jest dyspozycyjność ławników. Komisja powołana do wyboru ławników przeanalizowała wnioski i dopuściła wszystkich kandydatów do wyborów.
Z-ca przewodniczącego RG  M . Matejczuk – jeśli ktoś z radnych ma jakąś uwagę do osób kandydujących na ławników, to proszę o jej przedstawienie. Nikt nie wniósł uwag.
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników powołano komisję skrutacyjną, do składu której zaproponowano radnych:
- Z. Chwastek
- W. Jałowiczor
- Z. Sikora
Zaproponowany skład komisji został przyjęty jednogłośnie
Z-ca przewodniczącego RG  M . Matejczuk  zarządził 10 min. przerwę.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie i przedstawiła wyniki. Protokół komisji skrutacyjnej z wyboru ławników oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Na ławników zostały wybrane następujące osoby:
- Anna Kozieł
- Roman Lipsa
- Bronisław Oleksy
Uchwała nr 74/VIII/03 w sprawie wyboru ławników została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10 – Ad. 13
Projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy A. Brudny – Zawarcie porozumień z poszczególnymi gminami jest niezbędne do tego, aby nauczyciele z naszej gminy mogli korzystać z pomocy doradców metodycznych zatrudnionych w innych gminach.
Uchwała nr 75 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn w sprawie doradztwa metodycznego została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 76/VIII/03 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Skoczów w sprawie doradztwa metodycznego została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 77/VIII/03 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Istebna w sprawie doradztwa metodycznego została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 78/VIII/03 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Hażlach w sprawie doradztwa metodycznego została przyjęta jednogłośnie

Ad. 14
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A. Brudny – zgodnie z uchwałą prawo zgłaszania kandydatów miał m.in. Zarząd Gminy. W związku z tym, iż obecnie organ ten nie istnieje, proponuje się wpisać, iż prawo to posiada także Wójt Gminy.  
Uchwała nr 79/VIII/03 w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XXVIII/02 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 sierpnia 2002r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyłaniania kandydatów Gminy Dębowiec do wyróżnienia „Laurem Srebrnej Cieszynianki” została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 15
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przedstawił następujące sprawy:
1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszu SAPARD.
2. Pozyskanie środków na Gminne Centrum Informacji - otrzymaliśmy te środki i w najbliższym czasie będą prowadzone prace nad stworzeniem GCI.
3. Prace końcowe nad uruchomieniem oczyszczalni ścieków w Kostkowicach.
4. Trwa budowa kanalizacji w Simoradzu. Wystąpił pewien problem z wodami deszczowymi i należy zmodyfikować kanalizację.
5. Wizytacja z ARiMR w sprawie kanalizacji w Łączce.
6. Rozstrzygnięty został konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu, został nim Pan Jerzy Szendzielarz.
7. Wpłynął wniosek o zmianę stanowiska Rady Gminy odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego Gumien.
8. Rozpoczęliśmy dalsze sadzenie drzew i krzewów w parku jubileuszowym w Dębowcu.
9. W Iskrzyczynie odbyła się Spartakiada Sołectw.

Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielał Wójt Gminy A. Brudny.
• odnośnie tablic z nazwami ulic w Kostkowicach, to zostaną one zamówione i w najbliższym czasie postawione na tych ulicach.
• odnośnie tablic kierunkowych w Iskrzyczynie, to sprawa dotyczy dróg powiatowych, ale spróbujemy dogadać się w tej sprawie z Powiatem.
• sprawa przystanku w Kostkowicach- zostało trochę płytek chodnikowych z rozbiórki przy Urzędzie Gminy i będą one przeznaczone do ułożenia na przystanku,
• były już prowadzone rozmowy z wykonawcą drogi ekspresowej dotyczące drogi w Ogrodzonej koło kościoła. Ta droga wkrótce będzie zamknięta i zorganizowany objazd. Prowadzimy rozmowy, aby można było tam chodzić pieszo.

Ad. 17
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2003r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 18 Wolne wnioski
Sołtys A. Konecki – 1) kiedy zostanie wymieniony przystanek koło RSP w Dębowcu?
2) Następuje obsuwanie się prawego brzegu Knajki od SKR-u w kierunku południowym.
Wójt Gminy A. Brudny – nie ma w planach budżetu na ten rok wymiany przystanków w wyniku oszczędności. W przyszłym roku sprawa jest otwarta.
Z-ca przewodniczącego RG  M . Matejczuk – otrzymał pismo o szkoleniach radnych. Zainteresowani proszeni są o zadeklarowanie chęci udziału w tych szkoleniach.

Na tym obrady zakończono.


Protokołował:                                                                           Obradom przewodniczył:

Remigiusz Jankowski                                                                           Marian Matejczuk


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VIII/2003 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 września 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:10.02.2004 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:10.02.2004 11:23