Dębowiec: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009
Numer ogłoszenia: 253307 - 2008; data zamieszczenia: 07.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, fax. 033 8533881.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest -Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009, polegające na prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg gminnych zapewniającego przejezdność dróg, w pierwszej kolejności głównych ciągów komunikacyjnych, dojazdów do szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i obiektów gminnych. 2. Do zadań Wykonawcy należy: a) usunięcie opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi); b) posypywanie żużlem i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych 3. Realizację przedmiotu zamówienia wykonawca wykonuje przy zastosowaniu własnego lub pozostającego w dyspozycji wykonawcy, sprawnego technicznie sprzętu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie całodobowej dyspozycyjności operatorów sprzętu. Materiały do zastosowania w akcji (żużel, sól drogowa) zapewnia Zamawiający. Dla realizacji zadania nr IV Zamawiający udostępni Wykonawcy plac składowy materiałów uszarstniających zlokalizowany w RSP w Ogrodzonej 4. Przedmiot zamówienia podzielono na cztery zadania: Zadania I - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw Dębowiec - (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej), Kostkowice oraz Iskrzyczyn Zadanie II - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz Zadanie III - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka oraz Gumna Zadanie IV - obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec o długości 5,04 km..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 4.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Oferent przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania: a)oferent musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, b)mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany w personel c)posiadać sprzęt jaki został podany w specyfikacji technicznej /zał.nr 8 do siwz/ 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako wyłącznej podstawy przetargu. 3.Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania z dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także dokonania objazdu dróg oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4.Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art.90 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli są niezgodne z ustawą lub ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Zamawiający dokona wykluczenia oferentów zgodnie z treścią art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. IV.1. 6.Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą jako odrzucone. 7.Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: załącznik nr 1 - oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 ustawy PZP (według formularza nr 2 SIWZ), załącznik nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, załącznik nr 3 - oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, załącznik nr 4 - oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech ostatnich lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (według formularza nr 3 SIWZ), załącznik nr 6 - informacja na temat personelu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia (według formularza nr 4 SIWZ) załącznik nr 7 - wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia (według formularza nr 6 SIWZ).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, pok. nr 1.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, biuro podawcze.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009- Zadania I - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw Dębowiec - (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej), Kostkowice oraz Iskrzyczyn.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usunięcie opadu śnieżnego zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze, zatoki autobusowe, przystanki.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2009.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009- Zadanie II - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usunięcie opadu śnieżnego zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze, zatoki autobusowe, przystanki.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2009.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009 Zadanie III - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka oraz Gumna.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usunięcie opadu śnieżnego zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze, zatoki autobusowe, przystanki.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2009.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009 Zadanie IV - obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec o długości 5,04 km..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usunięcie opadu śnieżnego zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze, zatoki autobusowe, przystanki.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2009.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  Powrót

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009"
  Podmiot udostępniający informację:
  Informację opublikował:Renata Michnik
  Data publikacji:07.10.2008 10:54
  Wytworzył lub odpowiada za treść:
  Data na dokumencie:Brak
  Informację aktualizował:Renata Michnik
  Data aktualizacji:07.10.2008 10:54