Protokół nr VII/2003
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 30 lipca 2003r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2003 r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Interpelacje radnych.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.
5.Informacja o działalności Wójta.
6.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.
7.Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad.1 
Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad wprowadzono:
- jako punkt 2: złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
Na protokolanta Przewodniczący RG  A. Pastucha zaproponował Dagmarę Górniak.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2 Nowo wybrany radny Roman Kłoda złożył ślubowanie – po odczytaniu przez Przewodniczącego RG A.Pastuchę tekstu śludowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
odpowiedział „ślubuję”.

Ad.3 Interpelacje radnych
Radny B.Ciemała
przedstawił zapytanie mieszkańców Ogrodzonej dotyczące skierowania wniosku do starostwa w Cieszynie o naprawę drogi koło kościoła w Ogrodzonej, która jest mocno zniszczona w związku z budową drogi ekspresowej.
przez kogo zostanie naprawiona droga prowadząca do byłej bazy kółka rolniczego w Ogrodzonej, zniszczonej przez ciężki sprzęt korzystających niej firm,
jak przedstawia się sytuacja stanu prawnego drogi biegnącej koło posesji państwa Bojczuków.
Radny G.Donocik – w Iskrzyczynie koło posesji pana Krzywonia rowy nie są drożne, co stwarza problem przejazdu tą drogą w czasie opadów.
Radny M.Matejczuk – czy jest możliwe wyznaczenie większej ilości punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych, kiedy akcje te są prowadzone przez gminę.
Radny Z.Sikora – droga w Łączce jest niszczona prze samochody firm pracujących przy budowie drogi ekspresowej.

Ad.4 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Zgodnie systemie ustawą o systemie oświaty w skład komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, mają wchodzić m.in. przedstawiciele organu prowadzącego. Ustawa jednak nie precyzuje, kto ma ich wytypować. Interpretacja prawa w tym zakresie jest taka, że skoro ustawa nie mówi wprost do czyich należy to kompetencji, kandydatów powinna wybrać rada gminy. Do składu komisji można zaproponować nie tylko radnych, ale także osoby spoza rady. Oprócz przedstawicieli organu prowadzącego w skład komisji, zgodnie z ustawą, wchodzą: przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego, rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych. Termin składania ofert na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Dębowcu został ustalony do 8 sierpnia br.
Do składu komisji konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu zaproponowano:
Mariana Matejczuka – przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury
Wiesławę Jałowiczor – radną,
Romana Kłodę – radnego.
Osoby zaproponowane do składu komisji wyraziły zgodę na udział w jej pracach.
Uchwała nr 66/VII/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.5 Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy K.Kubacka. W bieżącym roku kończy się kadencja Ławników sądowych. Nowi ławnicy powinni zostać wybrani do końca października br. Z terenu naszej gminy mają zostać wybrani 3 ławnicy, wyboru tego dokonuje rada gminy. Zgodnie z ustawą o sądach powszechnych opinie o ławnikach powinien wydać specjalny zespół powołany przez radę gminy. Kandydatów na ławników można zgłaszać do 31 lipca br.
Do składu zespołu opiniującego zaproponowano: Mariana Matejczuka, Zbigniewa Chwastka, Zbigniewa Sikorę.
Uchwała nr 67/VII/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6 W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A.Brudny przestawił następujące sprawy:
1.Rozliczenie inwestycji realizowanej przy współudziale funduszy z Europejskiego Programu Pompowego SAPARD – budowa drogi Pętla w Simoradzu.
2.Zakup terenu pod przepompownię w Łączce.
3.Zakończenie budowy kanalizacji w Łączce.
4.Zlecenie opracowania dokumentacji na chodnik w Ogrodzonej (od mleczarni do szkoły).
5.Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Iskrzyczynie.
6.Przygotowanie materiałów przetargowych na rozbudowę kanalizacji w Dębowcu i budowę kanalizacji Gumnach.
7.Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej Podstawowej Dębowcu.
8.Przeprowadzenie egzaminów na nauczyciela dyplomowanego i nauczycieli mianowanych (dotyczy nauczycieli gimnazjum w Dębowcu).
9.Pobyt w naszej gminy młodzieży znad morza ze szkoły w Korlinie – z takiej wymiany mogłyby korzystać wszystkie szkoły w naszej gminie.
10.Złożenie wniosku o pozyskanie funduszy z Europejskiego programu pomocowego PHARE na organizację obozu sportowego wspólnie z czeską gminą Olbrachcice.
11.Złożenie wniosku  o pozyskanie funduszy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji (dla bezrobotnych).
12.Prowadzenia prac na oczyszczalni ścieków w Kostkowicach i zawarcia umowy użyczenia.
13.Przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych.

Ad.7 Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielał Wójt Gminy.
Sprawa remontów dróg – każdy ma prawo korzystania z tych dróg, bo są to drogi publiczne, a inwestorzy posiadają środki na ich naprawę; budujący drogę ekspresową powinni korzystać tylko z terenów wykupionych i mam nadzieję, że DODP wywiąże się z zapewnień i drogi zostaną naprawione; droga powiatowa koło kościoła w Ogrodzonej – powiat z pewnością będzie zabiegał o jej naprawę.
Droga koło posesji państwa Bojczuków – wszystkie drogi zostały uwłaszczone z mocy prawa i należą do gminy; tam gdzie zajmują one prywatne grunty gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań z tego tytułu do 2006 r.
Niedrożne rowy w Iskrzyczynie koło posesji pana Krzywiona – sprawa zostanie zgłoszona wykonawcy robót, przy czym trzeba pamiętać, że droga ta docelowo będzie przebudowana.
Miejsca zbiórki odpadów wielkogabarytowych – wyznaczaliśmy kilka miejsc, bo potem przez cały rok ludzie przywozili do nich odpady wielkogabarytowe.

Ad.8 Protokół z sesji w dniu 30 czerwc
a br. został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.9 Wolne w nioski.
Przewodniczący RG A.Pastucha
- w Kostkowicach koło lasu od dłuższego czasu znajdują się worki ze śmieciami, należałoby je usunąć,
- należy zastanowić się nad rozwiązaniem problemu utylizacji eternitu.
Wójt Gminy A.Brudny – zgodnie z przepisami prawa trzeba mieć potwierdzenie utylizacji eternitu zdjętego z budynku, wystawione przez uprawnioną do tego firmę: przeprowadzone zostanie rozeznanie, co do średnich związanych z tym kosztów i przygotowany odpowiedni projekt uchwały ustalającej dopłaty do utylizacji.
Sołtys A.Konecki – czy prawdą jest, że dokumenty o rejestracji bydła są już nieaktualne.
Sołtys G.Bączek – drogi są dewastowane przez ciężki sprzęt firm pracujących przy budowie drogi ekspresowej, ponieważ jeżdżą tam gdzie mają bliżej, a nie tam, gdzie mają prawo jeździć.

Na tym obrady zakończono.

Protokołowała: Dagmara Górniak                                            Obradom przewodniczył:

                                                                                            mgr inż. Adam Pastucha

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VII/2003 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 lipca 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:10.02.2004 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:10.02.2004 11:21