Protokół nr VI/2003
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 30 czerwca 2003r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2003 r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 12 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Interpelacje radnych.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25/III/2002 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/IV/2003 Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 33/IV/2003 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy Dębowiec.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2003 – 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości położónej w Łączce.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny parceli położónej w Dębowcu.
12.Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia darowizny parceli położónej w Łączce.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec w sołectwie Gumna.
14.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia lub odrzucenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec w sołectwie Gumna
15.Podjęcie uchwały  w sprawie podjęcia współdziałania z gminami Cieszyn i Goleszów w zakresie gospodarki ściekowej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego obszarów wykonywania transportu drogowego taksówkami pomiędzy Gminą Dębowiec i Gminą Cieszyn.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 55/VII/99 Rady Gminy Dębowiec w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dębowiec.
20.Podjecie uchwały w sprawie określenia wiceprzewodniczącego rady gminy do delegowania przewodniczącego rady.
21.Informacja o działalności Wójta.
22.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2003r.
23.Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad.1 Na protokolanta Przewodniczący RG  A. Pastucha zaproponował Dagmarę Górniak.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2 Interpelacje radnych
Radny S.Pasterny
– remont odcinka drogi do Pońca w Iskrzyczynie,
- mieszkańcy zwrócili się z prośbą o dostarczenie kamienia celem utwardzenia drogi Markocki – Pietrzyk.
Radny B.Ciemała – ustawienie znaku kierunkowego na Kotkowice na skrzyżowaniu drogi powiatowej Kostkowice – Ogrodzona z drogą gminną „Pod Kamieńcem”.
Radny M.Matejczuk – zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych za ośrodkiem zdrowia w Ogrodzonej, z których ukradziono włazy.
Radny K.Kozieł:
– mieszkańcy ul.Rzecznej pytają czy droga ta ma szansę być modernizowana
- końcowy odcinek drogi „Na bagna” jest bardzo zniszczony, kiedy jest możliwy jego remont.
Radny M.Trombik – z terenu za kościołem katolickim, w czasie obfitych opadów, ziemia spływająca z pól zanieczyszcza drogę i tworzy na niej śliską nawierzchnię, co stanowi zagrożenie dla użytkowników tej drogi.
Radny G.Donocik – uregulowanie sprawy kamienia granicznego przy drodze Golina w Iskrzyczynie. 
Radny Z.Gabryś – wykonanie przekopu i przepustu na zakręcie k/Berka w Simoradzu, aby woda z pól nie spływała na drogę i do posesji.
Radny Z.Chwastek – tablica informująca o granicy Simoradza od strony Skoczowa został źle postawiona
Sołtys R.Woźniak – hydranty w Ogrodzonej nie są sprawne.

Ad.3 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B.Lipońska. Zmiany dotycząc zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o ok. 400 tys.zł. Jest to spowodowanie otrzymaniem mniejszego niż planowany podatku od sieci gazowych. Zmniejszenie po stronie dochodów spowoduje zmniejszenie po stronie wydatków. W związku z tym przewiduje się rezygnację z budowy chodnika w Ogrodzonej, planowanego na ten rok zadaszenia przystanków i zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
Radny M.Trombik (przewodniczący komisji budżetu i rozwoju gospodarczego) – komisja zapoznała się z projektem zmian budżetu i zaopiniowała je pozytywnie.
Radny M.Matejczuk – rozumiem konieczność odłożenia w czasie budowy chodnika w Ogrodzonej, ale czy w roku bieżącym zostanie wykonany projekt na to zadanie?
Wójt Gminy A.Brudny – projekt zostanie wykonany w tym roku.
Uchwała nr 47/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.4 Projekt Uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B.Lipońska. Projekt tej uchwały przewiduje dwie zmiany zapisów zawartych w uchwale budżetowej. Pierwsza podyktowana jest niestabilną sytuacją finansową gminy, stąd propozycja zwiększenia kwoty, do jakiej wójt może zaciągać pożyczkę bez zgody rady gminy z 200 tys.zł na 400 tys.zł. Druga dotyczy utworzenia środka specjalnego, w związku z zajęciem pasa drogowego pod budowę drogi ekspresowej.
Radny M.Trombik (przewodniczący komisji budżetu i rozwoju gospodarczego) – komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione zmiany.
Uchwała nr 48/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.5 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Zmiany spowodowane są tym, iż w planie przychodów i wydatków GFOŚ pojawiają się środki na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Gumnach i Dębowcu oraz na dofinansowanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Radny M.Trombik (przewodniczący komisji budżetu i rozwoju gospodarczego) – komisja pracuje nad wieloletnim planem inwestycyjnym; w związku z możliwością uzyskania środków unijnych komisja postanowiła zadania z zakresu budowy kanalizacji realizować w kilku etapach; projekt przedstawionej uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie.
Uchwała nr 49/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B.Lipońska. Gmina musiała ogłosić przetarg na obsługę rachunku budżetowego gminy. Na przetarg ten wpłynęły dwie oferty: Banku Spółdzielczego w Strumieniu i Banku Spółdzielczego w Skoczowie. Do przetargu chciał również przystąpić Bank Śląski, ale nie zaakceptował warunków zawartych w specyfikacji. Komisja przetargowa w dniu 20 maja 2003 r. zapoznała się z ofertami i uznała, że oferta BS Skoczów spełnia wszystkie warunki specyfikacji i jest najkorzystniejsza dla gminy – oprocentowanie środków na rachunku będzie wynosiło 5%. Informacja o przetargu została wywieszona na tablicach i umieszczona na stronie internetowej gminy.
Uchwała nr 50/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7 Radni zapoznali się z wyznaczonymi na mapach terenami, na których nie jest możliwa budowa przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków dofinansowanych przez gminę, bowiem na terenach tych jest możliwe wybudowanie w sieci kanalizacyjnej.
Wójt Gminy A.Brudny – wysokość dotacji określono wg takich samych stawek, jakie obowiązują w gminie Hażlach; koszt ponoszony przez gminę przy wyposażeniu nieruchomości w oczyszczalnię przydomową jest znacznie niższy niż wydatki związane z podłączeniem budynków do ogólnodostępnej sieci kanalizacyjnej.
Radny M.Trombik – czy jest okrelona jakaś forma wypłaty dofinansowania?
Wójt Gminy A.Brudny – będzie musiałą zostać podpisana umowa między gminą a wnioskodawcą, a wypłata nastąpi w roku budżetowym, w którym dana oczyszczalnia zostanie przyjęta do dofinansowania.
Radny J.Niemiec:
– czy będzie określony jakiś górny limit kwoty, jaka przeznaczona będzie na dofinansowanie
- czy mieszkańcy osiedla Kępa w Kostkowicach mają starać się o dofinansowanie, bo tak wynikałoby z mapki; radny postawił wniosek, aby dorysować do mapki teren osiedla Kępa w Kostkowicach.
Wójt Gminy A.Brudny – dopłata będzie miałą charakter ryczałtowy i nie będzie uzależniona od faktycznych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę.
Radny M.Trombik – czy chcącym otrzymać dofinansowanie zostanie narzucone, jakiego typu ma to być oczyszczalnia?
Wójt Gminy A.Brudny – jest to problem, bowiem rozwiązań na budowę takich oczyszczalni jest wiele, ale nie można wybrać kilku typów, bo jest to niezgodne z prawem.
Uchwała nr 51/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie, z uwzględnieniem wniosku radnego J.Niemca.

Ad.8 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Wyjaśnił, że przedstawiona projekt uchwały ma inny charakter niż projekt taryf przedstawiony na poprzedniej sesji. Ma to związek z wątpliwościami prawnymi, co do możliwości uchwalania przez radę gminy taryf opracowanych przez podporządkowaną jednostkę budżetową. Proponowane opłaty są w tej samej wysokości, co we wcześniej proponowanej taryfie, natomiast podstawę ich wprowadzenia stanowią przepisy o gospodarce komunalnej. Wobec niejasnej sytuacji prawnej nie ma pewności czy nadzór nie zgłosi zastrzeżeń do ustalenia opłat na podstawie takiej uchwały. Jeśli tak się stanie gmina będzie musiała stworzyć odrębny zakład budżetowy lub powierzyć eksploatację oczyszczalni podmiotom zewnętrznym,
Radny Z.Chwastek – czy mieszkańcy Simoradza będą również objęci uchwalaną ceną za ścieki skoro są one odprowadzane do oczyszczalni poza terenem gminy.
Wójt Gminy A.Brudny – uznając zasadność zastrzeżeń radnego Z.Chwastka zaproponował zapis paragrafu 1 w następującym brzmieniu: „Opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w wysokości 2,30 zł/m3 + 7% VAT, dla wszystkich odbiorców tej usługi na terenie Gminy Dębowiec.”
Poprawka została przegłosowana i przyjęta jednogłośnie.
Sołtys A.Konecki – mieszkańcy kwestionują naliczanie ścieków wg ilości zużytej wody, często wykorzystywana jest ona w dużych ilościach w gospodarstwie np. do podlewania, a nie tylko do celów sanitarnych.
Wójt Gminy A.Brudny – w takich sytuacjach trzeba zainstalować drugi wodomierz.
Uchwała nr 52/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Projekt uchwały to cześć wieloletniego planu inwestycyjnego. Przyjęcie uchwały jest potrzebne do ubiegania się o środki unijne, które przeznaczone zostaną na gospodarkę ściekową.
Radny M.Trombik – wieloletni plan odzwierciedla to, co przyjęła komisja; przyświecała nam idea wypunktowania wszystkich zadań, jakie są do zrobienia.
Radny J.Niemiec – uważam, że należy zmienić kolejność realizacji tych zadań; należałoby dociążyć oczyszczalnie w Ogrodzonej, bo zmniejszy to koszty. Trzeba byłoby podłączyć do niej Iskrzyczyn, zrobić plany na kolektor na odcinku Kostkowice Kępa - Ogrodzona oraz kolektor dla Kamieńca i Zadków; oczyszczalnia na Kępie nie będzie spełniała warunków wodno-prawnych, poza tym właścicielem oczyszczalni jest nadal spółka BIOINŻYNIERIA w Kostkowicach, co może stwarzać problemy; proponuję, aby została wykonana dokumentacja na kanalizację Kostkowice Kępa-Ogrodzona.
Wójt Gminy A.Brudny – decyzje dotyczące uruchomienia istniejącej w Kostkowicach Kępie oczyszczali zostały podjęte już wcześniej, ponadto nie sądzę, że eksploatacja tej oczyszczalni będzie droższa od eksploatacji oczyszczalni w Ogrodzonej; umowa użyczenia została wynegocjowana i będzie zapewne obowiązywać od 1 lipca br. Zakład chętnie przekaże oczyszczalnię na własność gminy, jeśli będziemy tego chcieli; obecnie mieszkańcy osiedla odprowadzają ścieki na oczyszczalnię i nic za to nie płacą; doprowadzenie ścieków z Kostkowi do oczyszczalni w Ogrodzonej będzie dużo droższe aniżeli modernizacja oczyszczalni, spowodowałoby także konieczność dobudowania do niej filtra.
Radny J.Niemiec – na ile lat podpisana jest umowa użyczenia i jaka jest gwarancja, że nie zostanie rozwiązana?
Wójt Gminy A.Brudny – umowa użyczenia jest zawarta na czas nieokreślony i jak każda tego typu umowa stwarza możliwość jej rozwiązania przez każdą ze stron za stosownym wypowiedzeniem; jeśli eksploatacja oczyszczalni będzie przebiegała prawidłowo możemy dopiero wtedy wystąpić z wnioskiem o jej trwałe przejęcie na własność.
Przewodniczący RG A.Pastucha – uchwała zawiera pewien zarys tego, co planujemy w przyszłości zrealizować w zakresie ochrony środowiska i możliwe są jej zmiany
Uchwała nr 53/VI/2003 została przyjęta przy jednym głosie przeciw.

Ad. 10 Projekt uchwały przedstawił z-ca Wójta Z.Kohut. Parcela przeznaczona zostanie do budowę przepompowni ścieków dla kanalizacji w Łączce, a w przyszłości także dla kanalizacji w Iskrzyczynie.
Uchwała nr 54/VI/2003 przyjęta została jednogłośnie.

Ad.11 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Projekt przygotowany został w związku z wnioskiem A.Fiedor o bezpłatne przejęcie drogi Łęg w Dębowcu. Stanowi ona tylko część parceli, o której mowa w uchwale, dlatego do gminy należy uregulowanie spraw własnościowych.
Uchwała nr 55/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.12 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Projekt uchwały przygotowany został w związku z wnioskiem państwa Zawiszów o przekazanie gminie jako darowizny drogi rolniczej w Łączce Istnieje możliwość połączenia jej z drogą dojazdową przy drodze ekspresowej.
Uchwała nr 56/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.13 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Decyzja o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Gumna podjęto celem umożliwienia budowy Pawilonu Sportowego w tej miejscowości. Zgodnie z procedurami mieszkańcy mają możliwość wnoszenia zarzutów i protestów do planu. O zarzucie mówimy wtedy, gdy strona wykaże, że został naruszony jej interes prawny.
Do zapisów planu wpłynął jeden zarzut, od pani H.Gąsiorowskiej (stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Sylwia Żabińska (studio projektowe BAU) – zmiana planu nie dotyczy bezpośrednio terenu, o którym mowa w zarzucie. Nowy plan precyzuje szczegóły i daje regulacje prawne umożliwiające wprowadzenie porządku na tym terenie. Wprowadzenie w planie możliwości utworzenia parkingu spowoduje, że samochody będą parkowane poza obszarem drogi.
Mecenas Wiesław Rogowski (reprezentuje pania H.Gąsiorowską) – zmiana planu powoduje sprzeczność interesów; moja klientka posiada 10 krów, które trzeba prowadzić wzdłuż części planowanego terenu sportowego, – kto będzie odpowiadał za uszkodzenia zatrzymujących się tam samochodów, jeśli spowodowane zostaną w czasie przeprowadzania tamtędy krów.
Sołtys S.Badura – w jaki sposób to, co dzieje się na boisku może mieć wpływ na hodowlę bydła.
Przewodniczący RG A.Pastucha – droga, po której prowadzone jest bydło jest drogą gminną, publiczną, obecnie odbywa się tam ruch samochodów i nie rodziło to do tej pory żadnych kłopotów.
M.Żabiński (studio projektowe BAU) – sprawę zatrzymywania się samochodów można uregulować, np. przez posadzenie żywopłotu, postawienia na drodze znaku „zakaz zatrzymywania się”.
Przewodniczący RG A.Pastucha – powstanie parkingu obok boiska powinno usatysfakcjonować wnioskodawców, bo samochody nie będą zatrzymywać się na drodze.
Mecenas W.Rogowski – moim zdaniem to pogorszy sytuację, teraz organizowano niewielkie imprezy, a co będzie w przyszłości.
Radny M.Matejczuk – gmina zmierza do tego by takiego problemu nie było, planując tam budowę parkingu; na ostatnim zebraniu wiejskim w Gumnach padł zarzut, że mieszkańcy muszą spotykać się na zebraniach w ruderze i dlatego chcą mieć nowe pomieszczenie.
Wójt Gminy A.Brudny – plan przewiduje rozbudowę terenów sportowych, ale nie ma w nim mowy o kawiarni, grilu itp.; zmiany w planie są precyzyjnie wyszczególnione.
S.Żabińska – plan przewiduje boisko sportowe z obiektami klubowymi tzn. urządzeniami sportowymi; dopuszczalne zgodnie z planem są także obiekty małej gastronomii jako uzupełnienie funkcji podstawowej.
Uchwały nr 57/VI/2003 o odrzuceniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec w sołectwie Gumna została przyjęta jednogłośnie.

Ad.14 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Pismo, jakie wpłynęło od państwa Karola i Wandy Legierskich nie może zostać zakwalifikowane jako zarzut, bowiem strona nie wykazała, że zapisy planu naruszą jej interes prawny. Jest to natomiast protest (wójt zapoznał radnych z treścią pisma, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Na policji nigdy nie było zgłaszane zakłócanie porządku i zanieczyszczanie terenu. Jeśli nawet sytuacje takie mają miejsce to budwa pawilonu spowoduje wybudowanie także sanitariatów, co rozwiąże problem.
Mecenas (reprezentant pani Borakowskiej) – zapoznałem się z planem i nie stwierdziłem, że może on być zagrożeniem dla interesów prawnych mojej klientki, jednak od niej dowiedziałem się, że na tym terenie mają powstać obiekty przeznaczone na bar i organizowanie wesel.
S.Żabińska – plan zagospodarowania tylko ogólnie pokazuje, jakie będą funkcję, przeznaczenie terenu.
M.Żabiński – plan pokazuje, co może być usytuowane na tym terenie, ale nie mówi gdzie.
K.Legierski – nie chcę zgodzić się na usytuowanie pawilonu przy mojej posesji, bo będzie to zakłócać ciszę nocną, powodować zanieczyszczenie terenu; planowana budowa obiektu sportowego może zostać usytuowana drugiej strony boiska.
M.Żabiński - odległości tego budynku od pana posesji regulują przepisy prawa, które określają, jaka odległości musi zostać zachowana.
Przewodniczący RG A.Pastucha – czy gdyby gmina planowała budowę domków jednorodzinnych też by pan protestował.
K.Legierski – domki jednorodzinne to nie to samo, co obiekt, w którym jak słyszałem mają być organizowane wesela i dancingi.
Uchwałę o przyjęciu protestu pana K.Legierskiego poddano głosowaniu. Za przyjęciem uchwały nie głosował żaden radny, dwóch wstrzymało się od głosu.
Uchwałę o odrzuceniu protestu poddano głosowaniu – została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się, jest to uchwała nr 58/VI/2003.

Wójt Gminy A.Brudny odczytał drugi protest, jaki wpłynął do zmiany planu (stanowi on załącznik nr 4 do protokołu). Powiedział, ze plan nie przewiduje powstania na tym terenie dyskoteki.
Radny J.Niemiec –  jaka jest opinia Rady Sołeckiej w Gumnach w tej sprawie?
Sołtys S.Badura – dwa/trzy lata temu na zebraniu wiejskim w Gumnach wszyscy jego uczestnicy (50 osób) opowiedziało się jednogłośnie za budową obiektu sportowego.
Uchwała nr 59/VI/2003 o odrzuceniu protestu została przyjęta przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.15 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Jest to uchwała intencyjna, informująca o woli rady przystąpienia bądź nie do takiej inwestycji. Pomysł takiej współpracy zrodził się z inicjatywy Gminy Cieszyn. Będzie ona realizowana na zasadzie porozumienia komunalnego.
Uchwała nr 60/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.16 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Zmiany statutu dotyczą spraw związanych ze zmianami cen wody. Ustawodawca określił, że zadania takie jak ustalanie taryf cen wody, opracowanie regulaminu określającego zasady dostarczania wody mogą być realizowane przez związki gmin. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej nie miał takiego zapisu w statucie, dlatego nie mógł wykonywać tych zadań. Wprowadzana obecnie zmiana ma mu to umożliwić.
Uchwała nr 61/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.17 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Uchwała dotyczy dwóch mieszkańców naszej gminy, którzy jeżdżą taksówkami na terenie Gminy Cieszyn. Porozumienie w tej sprawie była zawarte między nami a gminą Cieszyn w 1998 r. a kierowcy mieli wydane odpowiednie zezwolenia. Obecnie zgodnie z przepisami wymagane są licencje, a nie pozwolenia, stąd konieczność zawarcia nowego porozumienia.
Uchwałą nr 62/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.18 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B.Lipońska. Uchwałą ta reguluje przyznawanie wynagrodzenia. W poprzedniej uchwale była podana wysokość wynagrodzenia, teraz chcemy tego uniknąć, w zamian podane jest ogólnie w oparciu o co ustalane będzie wynagrodzenie.
Uchwała nr 63/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.19 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B.Lipońska. Uchwała dotyczy zmiany wartości punktu z 3,30 zł na 5 zł. Bez tej zmiany podwyżki dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i przedszkolach nie byłyby możliwe.
Uchwała nr 64/VI/2003 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.20 Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy K.Kubacka. Zgodnie z przepisami prawa jeden z wiceprzewodniczących rady musi zostac upoważniony do podpisywania wyjazdów służbowych przewodniczącego rady.
Uchwała nr 65/VI/2003 zostałą przyjęta jednogłośnie.

Ad.21 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji.
1.Realizacja budowy kanalizacji w Łączce i drogi „Pętla” w Simoradzu.
2.Przygotowanie projektu na modernizację ul. Słonecznej w Dębowcu.
3.Współpraca z gminą Olbrachcice.
4.Podpisanie umowy dotyczącej Biuletynu Informacji Publicznej.
5.Spotkanie z przedstawicielami Gmin: Cieszyn i Goleszów w sprawie porozumienia dotyczącego gospodarki ściekowej.
6.Sprawa oświatowe:
- konieczność utworzenia dodatkowego oddziału zerówki w przedszkolu w Dębowcu,
- w SP Simoradz, od przyszłego roku szkolnego klasy 1 i 2 zostaną połączone ze względu na małą ilość dzieci w tych rocznikach i dostaną dodatkowe 10 – 12 godzin.
- sprawa liczby oddziałów w Gimnazjum w Dębowcu -  w związku ze zbyt mała liczba dzieci do tej pory, zatwierdzone zostały 3 oddziały w klasie pierwszej.
7.Wybory uzupełniające.

Ad.22 Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielał Wójt Gminy A.Brudny.
droga do Pońca – należałoby ustalić na jakim odcinku jest to droga gminna, a na jakim prywatna, dopiero wtedy będziemy mogli podjąć jakieś działania,
droga Pietrzyk – Markocki – jest to droga prywatna, a gmina nie inwestuje na drogach prywatnych; jeżeli zostałaby przekazana gminie istnieje możliwość poprawy jej stanu.
oznakowanie w Ogrodzonej – sprawa zostanie skierowana do powiatu,
włazy do studzienek – w najbliższym czasie zostaną zamontowane włazy betonowe na studzienkach,
ul. Rzeczna w Dębowcu – to tylko w części droga gminna, nie będzie ona realizowana w roku bieżącym, ale zostanie uwzględniona w planie remontów dróg,
droga „Golina” – sprawy własnościowe zostały uregulowane, natomiast jeśli chodzi o brak kamieni granicznych należałoby zbadać konkretne okoliczności z tym związane
droga w Simoradzu – trudno o skuteczne zabezpieczenia przed tak wielkimi opadami jakie miały miejsce, planujemy zwiększenie przekroju przepustu i skierowanie nadmiaru wody do rowu poprzez jego odpowiednie ukształtowanie.
tablice informujące o granicach miejscowości – powiat źle postawił te tablice i wniosek o zmianę tego stanu zostanie zgłoszony do powiatu,
ul. Cieszyńska w Dębowcu – sprawa zostanie skierowana do powiatu,
droga „Na bagna” – w planie wieloletnim zapewne zostanie ujęta ta droga i jej kapitalny remont i obejmie to także wnioskowany odcinek; dużym problemem jest tam także okresowo zamulany rów odprowadzający wody z terenów leśnych oraz przydrożnych.

Ad.22 Protokół z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2003 r. został przyjęty jednogłosnie.

Ad.23 Wolne wnioski.
Przewodniczący RG A.Pastucha:
– informacja o wizycie w gminie Olbrachcice z okazji obchodów 175-lecia polskiej szkoły,
- informacja o zawodach strzeleckich,
J.Delong – podatek od dróg powinien być naliczany jako podatek gruntowy wg stawek takich jak grunty położone obok drogi, bowiem często są to tylko drogi dojazdowe do pól;
czy urząd podejmie w tej sprawie jakąś decyzję?
Wójt Gminy A.Brudny – jest to problem prawny, bowiem ustawodawca powiedział, że gminy mają ustalać podatki wg faktycznych zapisów w ewidencji gruntów; ewidencja ta niestety bardzo często nie jest zgodna z aktualnym stanem użytkowania gruntów; powiat zgonie z przepisami powinien niezwłocznie dostosować zapisy w ewidencji gruntów do istniejącego stanu w terenie.
Sołtys G.Bączek
 – mieszkańcy Łączki pytają czy kanalizacja nie mogłaby być robiona razem z przyłączami, żeby nie musieli robić tego we własnym zakresie.
- czy można byłoby zwrócić się do DODP z wnioskiem, aby przeczyścili przepusty,
Sołtys J.Śniegoń – należy wystąpić do wykonawcy wiaduktu w Iskrzyczynie, aby naprawił wjazd na drogę krajową, bowiem z powodu dużej wyrwy w asfalcie samochody wyjeżdżające w stronę Cieszyna zjeżdżają na lewy pas, co stanowi zagrożenie.
Sołtys A.Konecki – nadanie numeru gospodarstw przez ARiMR dotyczy wszystkich, którzy posiadają zwierzęta.
Radny T.Branny – czy jest możliwe ponowne przeprowadzenie badań gleby w związku z możliwością wapnowania.

Na tym sesję zakończono.

Protokołowała: Dagmara Górniak                                         Obradom przewodniczył:

                                                                                         mgr inż. Adam Pastucha

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VI/2003 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 czerwca 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:10.02.2004 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:10.02.2004 11:16