Protokół nr V/2003
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 29 kwietnia 2003r.


Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2003 r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 12 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Interpelacje radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2003 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminy Dębowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad na bywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu za okres dłuższy niż 3 lata.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
10. Informacja o działalności Wójta.
11. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2003r.
12. Wolne wnioski i zakończenie sesji.


Ad.1
Na protokolanta Przewodniczący RG  A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2 Interpelacje radnych
Radny M. Trombik – należy systematycznie oczyszczać przydrożne rowy.
Radny J. Niemiec – samochody z budowy drogi Nr 1 jeżdżą drogą „Na Podłazie” i niszczą ją. Należy zwrócić uwagę, aby po skończonych pracach droga ta została wyremontowana.
Radny Z. Sikora – ziemia z pól zanieczyszcza drogę w Łączce, należy dokonać odwodnienia.
Sołtys R. Woźniak – 1) poruszył temat zachwaszczonych działek w Ogrodzonej, z których chwasty rozsiewane są na sąsiednie pola
2) drogi powiatowe na terenie gminy są źle remontowane. 

Ad.3
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowiec przez Skarbnika Gminy B. Lipońską.
Omówienie przez Wójta Gminy A. Brudny budżetu objętego sprawozdaniem. Wójt podkreślił, że część budżetu realizował Zarząd Gminy. Przedstawił również największe inwestycje dokonane w Gminie w poprzednim roku są to m.in.:
- budowa i remonty dróg na terenie gminy,
- przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy,
- budowa zaplecza pawilonu sportowego w Simoradzu,
- remont stołówki w Ogrodzonej,
- remont dachu na Szkole Podstawowej w Simoradzu,
- budowa kanalizacji w Simoradzu

Przewodniczący Rady Gminy A. Pastucha odczytał uchwałę Nr 00570/VI/82/2003 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2002 rok.
Uchwała nr 41/ V /03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Złożenie wniosku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy A. Pastucha odczytał uchwałę Nr 00570/VI/90/2003 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2002r.
Uchwała nr 42/ V /03 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Wyjaśnienie przez Przewodniczącego Rady Gminy przyczyn rezygnacji radnej z mandatu tj. na podstawie art. 24f ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który mówi iż: „Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat”. 
Uchwała nr 43/ V /03  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Ad. 6
Omówienie uchwały przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu S. Łabędzia. Podjęcie takiej uchwały wynika z ustawy oraz rozporządzeń i jest konieczne do dofinansowania żywienia dzieci w szkołach.
Radny M. Trombik – które dzieci korzystają z dopłaty?
Kierownik GOPS  S. Łabędź – z darmowych obiadów korzystają dzieci tych rodziców, którzy spełniają minimalne warunki kryterium dochodowego. 
Uchwała nr 44/ V /03 w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2003 roku została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Krystyna Kubacka.
Przewodniczący Komisji Statutowej Z. Chwastek zapoznał radnych z pracami Komisji.
W ramach dyskusji nad projektem statutu poruszono następujące sprawy:
Przewodniczący Rady A. Pastucha – postawił wniosek aby w § 9 pkt 3 dodać słowo „pracy”
Radny K. Kozieł  - postawił wniosek aby w §11 pkt 1 dodać sformułowanie „zamyka sesję”
oraz szczegółowo określić co się stanie gdy na sesji rady Gminy nie będzie quorum?
 


0,
Radny M. Trombik – wnioskuje aby zapisać w §19 pkt 7 konkretnie „Komisja Budżetu.”
Wójt A. Brudny – ideą większości zmian w statucie jest usunięcie z niego zapisów ustawowych.
Radny Z. Chwastek – Przewodniczący Komisji Statutowej- wyjaśnił, jakimi kryteriami kierowała się komisja przy wprowadzaniu zmian do statutu.
Radny M. Trombik – zgadza się ze zdaniem komisji Statutowej i wycofuje swój wniosek.

Wniosek Przewodniczącego Rady A. Pastucha poddano głosowaniu – został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek Radnego K. Kozieł poddano głosowaniu – został przyjęty jednogłośnie.
Uchwała nr 45/ V /03 w sprawie statutu Gminy Dębowiec została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny.
Potrzebne jest upoważnienie Wójta do zawierania umów użytkowania, służebności, zastawu i hipoteki.
Radny M. Trombik – Przewodniczącu Komisji Budżetu i Rozwoju - wnioskuje o odrzucenie tej uchwały i podjęcie jej na następnej sesji Rady Gminy oraz przekazanie jej Radcy Prawnemu w celu wyrażenia opinii.
Wójt A. Brudny – wnioskuje o zarządzenie przerwy i przedyskutowanie zmian w tej uchwale.
Przewodniczący Rady Gminy ogłasza 10 minut przerwy.
Po wznowieniu obrad Wójt proponuje wycofanie z uchwały §1 pkt1
Radny Trombik nadal podtrzymuje swój wniosek o odrzucenie tej uchwały i nie rozpatrywanie jej na obecnej sesji.
Przewodniczący Rady zarządza głosowanie nad wnioskiem Radnego Trombika.
3 radnych – za wnioskiem
2 radnych – wstrzymało się od głosu
7 radnych – przeciw wnioskowi
Rada Gminy wniosek o nie rozpatrywanie uchwały Nr 46/V/03 na tej sesji odrzuciła.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 46/V/03 w zmienionym kształcie.
Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu za okres dłuższy niż 3 lata została przyjęta przy jednym głosie sprzeciwu i dwóch głosach wstrzymujących się.

Ad. 9
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Podjęcie tej uchwały jest konieczne do ustalenia stawek poboru opłat za ścieki. Na cenę taryfową składają się koszty faktyczne za zużycie + amortyzację. Nie różnicuje się stawek tzn. dla wszystkich odbiorców jest ona jednakowa.
Radny M. Matejczuk – zaproponowana stawka wiąże się ze zbyt dużą podwyżką (ok. 40%), nie powinno się podnosić stawki aż o taką kwotę, gdyż zbytnio uderzy to w mieszkańców.
Wójt A. Brudny – od dwóch lat nie była podnoszona opłata za ścieki.
Radny J. Niemiec – również uważa, że podwyżka jest zbyt wysoka 
Radny M. Matejczuk – wnosi, aby uchwałę skierować do Komisji Budżetu i przyjąć ją z opinią komisji na następnej sesji Rady Gminy.
Głosowanie nad wnioskiem Radnego Matejczuka. Wniosek został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków został skierowany do Komisji Budżetu.
Ad. 10
Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o działalności w okresie od ostatniej sesji.
W ostatnim okresie Wójt Gminy zajmował się m.in.:
- zebrania wiejskie sprawozdawczo wyborcze we wszystkich sołectwach,
- zebrania OSP,
- zebrania Kółek Rolniczych,
- sprawy związane z budową drogi ekspresowej (problemy z robotami ziemnymi),
- spotkanie w Urzędzie marszałkowskim,
- uczestniczenie w spotkaniach ZKZC i OLZA,
- spotkania z dyrektorami szkół,
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie z programu SAPARD,
Inwestycje:
- remont stołówki w Szkole w Iskrzyczynie,
- przygotowanie się do drugiej edycji SAPARD-u – ulica Słoneczna,
- zlecenie przygotowania dokumentacji chodnika w Ogrodzone,
- dalszy ciąg remontu budynku Urzędu Gminy,

Wójt poinformował również radnych, iż w związku z mniejszymi wpływami podatku od sieci gazowych nie zaplanowano w budżecie braku około sto tys. zł.

Ad.11
Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielał Wójt Gminy A.Brudny :
- Komisja Budżetu zdecyduje o przeznaczeniu środków na oczyszczenie rowów,
- nie do uniknięcia jest niszczenie dróg gminnych przez samochody pracujące przy budowie drogi ekspresowej, ale potrzebna jest współpraca z mieszkańcami którzy będą informować o przypadkach niszczenia tych dróg, samochody mają zakaz jazdy po niektórych drogach, chyba że otrzymają na to zgodę.

Ad.12
Protokół z sesji w dniu 11 marca 2003 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.13 Wolne wnioski
Przewodniczący RG A. Pastucha – pytanie do członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego S. Kubiciusa odnośnie złego stanu dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Przewodniczący przekazał również wniosek od Szkoły Podstawowej w Dębowcu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach w okolicy szkoły.
Radny M. Matejczuk – pytanie do członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego S. Kubiciusa, czy droga z Ogrodzonej do Kostkowic jest brana pod uwagę przy wnioskowaniu o dofinansowanie z SAPARD-u.
S. Kubicius – wniosek w tej sprawie jest przygotowywany.
Sołtys G. Bączek – od około 20 lat jest wodociąg w Łączce i nadal nie sprawne są hydranty. Prosi o zakończenie tej sprawy.
Sołtys J.Śniegoń – 1) należy oznakować drogę Tarnawa w Iskrzyczynie znakami informującymi, że prowadzona jest tam budowa drogi ekspresowej – samochody pracujące przy tej budowie są parkowane w niebezpiecznych miejscach,  2) oznakować drogę dojazdową do posesji państwa Przewłockich jako „ślepa ulica”,  3) zainstalować kierunkową tablicę informacyjną przy klubie sportowym w Iskrzyczynie.
Przewodniczący RG A. Pastucha:
- przypomniał Radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych,
- odczytał pismo Policji ze Strumienia z prośbą o dofinansowanie,
- odczytał pismo CECH-u odnośnie rozpatrzenia możliwości obniżenia stawki podatku od nieruchomości dla zakładów rzemieślniczych działających na terenie gminy
- poruszył sprawę przeniesienia z Cieszyna Izby Celnej i Urzędu Celnego, co niewątpliwie będzie się wiązało ze znacznym wzrostem bezrobocia na naszym terenie. Czy powiat cieszyński prowadzi jakieś działania aby zaniechać tych działań?
S. Kubicius - decyzja o przeniesieniu tych zakładów nie leży w gestii powiatu. Działania, które może podjąć powiat są prowadzone.
Wójt A. Brudny – poinformował radnych, że w dniu dzisiejszym złożył rezygnację ze stanowiska Dyrektora Szkoły w Dębowcu pan Piotr Galusik.


Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2003 r. zakończono.


Protokołował:                                                                     Obradom przewodniczył:

 Remigiusz Jankowski                                                                      Adam Pastucha                  

                

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr V/2003 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:10.02.2004 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:10.02.2004 11:13