Protokół nr IV/2003
z sesji Rady Gminy Dębowiec
 
Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 marca 2003 r. przewodniczył Pan Adam Pastucha. Sesja odbyła się w sali LKS Simoradz. Obecnych 12 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Interpelacje radnych.
3. Wręczenie Patentu „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dębowiec w roku 2002.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27/III/02 z 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia inkasentów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania opraw oświetlenia ulicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dębowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2002r.
13. Wolne wnioski i zakończenie sesji.


Ad.1 Do porządku obrad na wniosek Wójta Gminy wprowadzono:
- jako punkt 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
- jako punkt 10a. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Dębowiec w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej.
- Jako punkt 10b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Na protokolanta Przewodniczący RG  A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2 Interpelacje radnych
Radny Z. Sikora – Mieszkaniec Łączki jest zainteresowany kopaniem rowów przy wykorzystaniu własnego sprzętu, ale jego zdaniem ustalona kwota za te prace jest zbyt niska; czy jest możliwość zwiększenia stawki za kopanie rowów?

Ad.3
Przewodniczący RG – A. Pastucha oraz Wójt Gminy – A. Brudny wręczyli Patent „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” Panu Tadeuszowi Hanusek.

 

Ad. 4
Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dębowiec w roku 2002 przedstawił Dzielnicowy gminy Dębowiec – R. Pszczółka.
Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pytania radnych odnośnie stanu bezpieczeństwa:
Radny K. Kozieł – czy osoba dowożona do izby wytrzeźwień płaci za przejazd do Bielska – Białej; czy Pogotowie Ratunkowe dowozi pacjentów do izby wytrzeźwień?
Dzielnicowy R. Pszczółka - osoby dowożone do izby wytrzeźwień nie płacą za dowóz, Pogotowie Ratunkowe nie może dowozić pacjentów do izby wytrzeźwień.
Radny J. Niemiec – czy Policja ma możliwość usunięcia osoby nie zameldowanej w danym miejscu, a zakłócającej tam porządek?
Dzielnicowy R. Pszczółka – aby wyprowadzić tą osobę musi być zgoda właściciela mieszkania. Nie można tego zrobić bez orzeczenia sądu.
Wójt A. Brudny – czy jest przygotowywany program współpracy Policji z mieszkańcami naszej gminy np. w sprawach różnego rodzaju oszustw Policja reaguje stanowczo za wolno.
Dzielnicowy R. Pszczółka wyraził chęć uczestnictwa w zebraniach z Sołtysami i Radą Sołecką w celu przedyskutowania sprawy bezpieczeństwa w Sołectwach.

Ad. 5
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Zwiększone zostały dochody budżetu gminy w związku z dotacją celową ze Starostwa Powiatowego o 14 592 zł – na administrację publiczną w zakresie budownictwa i ochrony gruntów rolnych oraz o 9 207 zł na zadania z zakresu Obrony Cywilnej. Zwiększona została również część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 27 857 zł, część podstawowa subwencji ogólnej o 427 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych o 24 085 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargów na budowę kanalizacji w Łączce oraz modernizację drogi gminnej „Pętla” w Simoradzu, nastąpiło sprecyzowanie wielkości dotacji z funduszu SAPARD. Spowodowało to zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 67 310 zł z czego: o 63 343 zł na budowę kanalizacja oraz o 3 967 zł na modernizację drogi. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi  7 380 346 zł.
Dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy w dziale Oświata i Wychowanie – Szkoły Podstawowe o kwotę – 60 707 zł, w tym samym dziale dokonano zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z ARiMR w wysokości 32 850 zł. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy po stronie wydatków wynosi  8 425 713 zł.
Wójt Gminy A.Brudny - wyjaśnił zmianę w planie wydatków spowodowaną przeniesieniem kwoty 50.000 zł z paragrafu „wydatki inwestycyjne” do paragrafu „remonty bieżące budynku U.G.”
M. Trombik (Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego) – przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie zmian budżetu.
Uchwała nr 32/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Wyjaśniła, iż uchwała ta jest realizacją zapisów ustawy, która zobowiązuje Radę Gminy do zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r  do 15 stycznia.
Uchwała nr 33/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6a
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 33/IV/03 przedstawiła Skarbnik Gminy B. Lipońska
Zmiany uchwały dokonuje się w związku z wpływem do budżetu gminy pod koniec ubiegłego roku opłaty 906 691,90 zł za wycinkę drzew.
Radny M. Trombik (Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego) - przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie.
Uchwała nr 34/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały przedstawił Wójt gminy A. Brudny. Zmiana uchwały jest konieczna w związku z wyborem nowego Sołtysa w Iskrzyczynie.
Uchwała nr 35/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Dotyczy ona bezpłatnego przekazania Beskidzkiej Energetyce nowych opraw oświetleń ulicznych wymienionych w roku 2002 w sołectwie Simoradz.
Uchwała nr 36/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej Z.Chwastek. Omówił zmiany wprowadzone do projektu, z którym radni zapoznali się na poprzedniej sesji. Poinformował, iż nie wpłynęły żadne wnioski o dokonanie zmian w statutach.
Radny M.Trombik – proponuje aby w § 17 pkt 7 dodać, że Rada Sołecka zaprasza Radnych na Zebrania Wiejskie.
Radny Z.Chwasek – Radni są mieszkańcami danego sołectwa i mogą tak jak mieszkańcy uczestniczyć w zebraniach wiejskich.
Sołtys S. Badura – dlaczego dla wszystkich sołectw, dla zwołania zebrania wiejskiego w drugim terminie wymagana jest obecność 15 osób, niezależnie od wielkości sołectwa?
Radny M.Matejczuk – 15 osób obecnych na Zebraniu Wiejskim to osób koniecznych aby zebranie było prawomocne bez względu na wielkość sołectwa
Radny K.Kozieł – poruszył sprawę możliwości zaocznego odwołania Sołtysa, o której mowa w § 13 pkt 7
Po przeprowadzonej dyskusji § 13 pkt 7 postanowiono zapisać w brzmieniu: „Odwołanie może nastąpić zaocznie, za wyjątkiem nieobecności zainteresowanego z ważnych udokumentowanych przyczyn”.
Sołtys G.Bączek – złożył podziękowanie Komisji Statutowej za pracę nad Statutami.
Sołtys S.Badura – czy osoby nie zameldowane, ale stale zamieszkując na terenie gminy mogą brać udział w wyborach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej?
Wójt A.Brudny – w wyborach mogą brać udział tylko osoby zameldowane na danym terenie.
Uchwała nr 37/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Zaproponował powołanie na to stanowisko Panią Ewę Raszka.
Uchwała nr 38/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10a
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy A.Brudny. Zaproponował on na reprezentanta Gminy Dębowiec w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej Przewodniczącego RG Dębowiec A.Pastucha, a w razie jego obecności, w zastępstwie Radnego Z. Chwastka.
Uchwała nr 39/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 10b
 Jako kandydaci do doraźnej Komisji Statutowej powołanej w celu opracowania Statutu Gminy Dębowiec zostali zaproponowani: Z. Chwastek, S. Pasterny, K.Kozieł. Radni wyrazili zgodę.
Uchwała nr 40/IV/03 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11
Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielał Wójt Gminy A.Brudny :
 w sprawie opłat za kopanie rowów - należy złożyć konkretną ofertę na kopanie rowów i zostanie ona wówczas przeanalizowana.
 
Ad.12
Protokół z sesji w dniu 30 grudnia 2002 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.13 Wolne wnioski
Przewodniczący RG A.Pastucha – przedstawił Wniosek Fundacji Kardiochirurgii o dofinansowanie jej działalności.
Przewodniczący RG – zaproponował odrzucenie wniosku.
Wniosek został podany głosowaniu - 5 Radnych było za odrzuceniem wniosku o dofinansowanie, 6 wstrzymało się od głosu.
Rada Gminy wniosek o dofinansowanie odrzuciła.
M. Trombik – zawnioskował o możliwość dofinansowania szczepień ochronnych dla dzieci do lat 6.
A. Konecki – poruszył sprawę opłat za utylizację padłych zwierząt. Stawki są zbyt wysokie dla gospodarstw indywidualnych. Czy jest możliwa dotacja do utylizacji?
J. Delong – niektóre samorządy (np. Pawłowice) prowadzą dotację do utylizacji padłych zwierząt. Dla rolnika indywidualnego opłata za utylizację padłej sztuki jest podwójną stratą (traci zwierzę i jeszcze musi płacić za utylizację).
Wójt Gminy A.Brudny – możliwość dotowania utylizacji będzie rozpatrywana, jeśli będzie to dopuszczalne przez przepisy prawa.


Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 marca 2003 r, zakończono.


Protokołował:                                         Obradom przewodniczył:

Remigusz Jankowski                               mgr inż. Adam Pastucha

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr IV/2003 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 marca 2003r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:10.02.2004 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:10.02.2004 11:05