Dębowiec: Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obrębu: Gumna, 2) dla obrębu Dębowiec, 3) dla obrębu Łączka, 4) dla obrębu Kostkowie, 5) dla obrębu Ogrodzona, 6) dla obrębu Iskrzyczyn, 7) dla obrębu Simoradz.
Numer ogłoszenia: 246129 - 2008; data zamieszczenia: 02.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, fax. 033 8533881.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obrębu: Gumna, 2) dla obrębu Dębowiec, 3) dla obrębu Łączka, 4) dla obrębu Kostkowie, 5) dla obrębu Ogrodzona, 6) dla obrębu Iskrzyczyn, 7) dla obrębu Simoradz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przedmiotem odrębnego opracowania. Przedmiotem zamówienia jest zgodnie z uchwałami Rady Gminy Dębowiec Nr 169/XIX/08 z dnia 08.07.2008r. dla obrębu Dębowiec Nr 170/XIX/08 z dnia 08.07.2008r. dla obrębu Kostkowice Nr 171/XIX/08 z dnia 08.07.2008r. dla obrębu Simoradz Nr 172/XIX/08 z dnia 08.07.2008r dla obrębu Łączka Nr 173/XIX/08 z dnia 08.07.2008r. dla obrębu Iskrzyczyn Nr 174/XIX/08 z dnia 08.07.2008r. dla obrębu Gumna Nr 175/XIX/08 z dnia 08.07.2008r. dla obrębu Ogrodzona sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe granice planów określają załączniki graficzne do uchwał. Przybliżone powierzchnie obszarów objętych planami wynoszą: dla części 1) - 408,68 ha, dla części 2) - 1317,00 ha, dla części 3) - 192,00 ha, dla części 4) - 521,10 ha, dla części 5) - 686,74 ha, dla części 6) - 457,40 ha, dla części 7) - 690,63 ha, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - powyższy warunek będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli dysponuje do realizacji przedmiotu zamówieni minimum 1 osobą, będącą członkiem izby urbanistów, - tzn. wpisaną na listę członków izby w dniu składania oferty przez wykonawcę oraz przez cały czas trwania zamówienia oraz wyrażają zgodę na uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze głównego projektanta, c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia o wartości dla jednego zamówienia, co najmniej 50 000,00 zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z punktem VI niniejszej SIWZ. 3. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w niniejszej SIWZ na zasadzie -spełnia-/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Uczestnik postępowania przetargowego musi dostarczyć w swojej ofercie: 1. ofertę na formularzu ofertowym wypełnioną pismem maszynowym lub odręcznie podpisaną i opieczętowaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, na lub wg druku stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz sposób reprezentacji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), DOKUMENT DOŁĄCZA WYKONAWCA (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia), 2) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pzp załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub dokumenty potwierdzające uzyskanie przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), DOKUMENT DOŁĄCZA WYKONAWCA (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia), 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych lub dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), DOKUMENT DOŁĄCZA WYKONAWCA (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia), 5) wykaz wykonanych 2 usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru) - sporządzony wg załącznika Nr 3 do niniejszej SIWZ, 6) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywały poszczególne części zamówienia lub będą uczestniczyły w wykonywaniu poszczególnych części zamówienia określonych w Rozdziale III niniejszej SIWZ wraz z danymi dotyczącymi ich kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - w wykazie wymagane jest wskazanie, które osoby z wykazu są wpisane na listę izby urbanistów - załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, 7) dokumenty potwierdzające uprawnienia urbanistyczne (potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie), aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby urbanistów głównego projektanta (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia), oraz oświadczenie głównego projektanta o wyrażeniu zgody na udział w realizacji zamówienia (oryginał); DOKUMENTY DOŁĄCZA WYKONAWCA, 8) parafowaną podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta treść projektu umowy - (każda strona), na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji, jako akceptacja zapisów umownych, 9) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja/wspólnicy spółki cywilnej) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwem w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - DOKUMENT DOŁĄCZA WYKONAWCA. -Każdy z podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia winien przedłożyć w ofercie dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, pozostałe dokumenty, oświadczenia i informacje winny być złożone łącznie przez podmioty występujące wspólnie, -podmioty występujące wspólnie będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie przedmiotu zamówienia; 10) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 składa: A. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. nie zalega z nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. B. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 pzp. Dokumenty wskazane w ppkt A-1, A-3 i B powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument wskazany w ppkt A-2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11) harmonogram realizacji przedmiotu umowy (terminowo-rzeczowo-finansowy) stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ, który będzie stanowić także załącznik Nr 2 do umowy. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211 z późn. zm.). 4. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzega, że określone informacje nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec, pok. nr 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, biuro podawcze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:02.10.2008 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:17.10.2008 10:28