Dębowiec: Wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni asfaltobetonowej na boisku sportowym Gimnazjum w Dębowcu
Numer ogłoszenia: 216466 - 2008; data zamieszczenia: 05.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, fax. 033 8533881.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni asfaltobetonowej na boisku sportowym Gimnazjum w Dębowcu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres robót wchodzi: - bieżnia o długości 110 m, szer. 5 m - korytowanie 30 cm - warstwa odcinająca z piasku 5 cm - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 15 cm - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 6 cm - drenaż podłużny PVC o przekroju 10 cm - skropienie podbudowy asfaltem - asfaltobeton warstwa ścieralna 5 cm - obrzeża betonowe 8x25x75 cm.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oferent przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania: Sytuacja finansowa - oferent musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, Potencjał kadrowy -mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany w personel: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowy dróg wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, udokumentowane jak w pkt IV.1.3.3 Potencjał sprzętowy: -mieć do dyspozycji minimalny, niżej wymieniony sprzęt: - koparko spycharka - 1 szt, -samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 8 - 10 t - 1 szt -walec drogowy 10t -rozścielacz mas bitumicznych Doświadczenie zawodowe - Oferent musi udowodnić zrealizowanie jako główny wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego zadania o podobnym charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Gwarancja - oferent musi przedstawić oświadczenie o udzieleniu min. 3-letniej gwarancji na wykonany zakres robót..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ 1.2. Kosztorys ofertowy szczegółowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą wartość ryczałtową zamówienia. 1.3. Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej oferenta: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie z art. 22 ust 1 prawo zamówień publicznych oraz, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodne z załącznikiem Nr 3 niniejszej siwz łącznie z oświadczeniem o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne. 3) Wykaz kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za realizację prac na załączonym druku Nr 4 z udokumentowaniem ich doświadczenia zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji zawodowych / uprawnienia / z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt. III-1 4) Wykaz sprzętu dostępnego do realizacji przedmiotu zamówienia na załączonym druku Nr 5, 5) Wykaz podmiotów ( podwykonawców ) na załączonym druku Nr 6 , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 6) Wykaz na załączonym druku Nr 7 wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wyszczególnione roboty winny być potwierdzone referencjami (dokumentami) od poprzednich zamawiających zgodnie z wymaganiami pkt. III - 1, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie. 1.4. Oświadczenie gwarancyjne zgodne z wzorem stanowiącym załącznik Nr 8, 1.5. Zaparafowany przez upoważnioną do reprezentacji oferenta osobę ( osoby ) projekt umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6 pok. nr 1.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6 biuro podawcze.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Powrót

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:„Wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni asfaltobetonowej na boisku sportowym Gimnazjum w Dębowcu”
  Podmiot udostępniający informację:
  Informację opublikował:Renata Michnik
  Data publikacji:05.09.2008 17:31
  Wytworzył lub odpowiada za treść:
  Data na dokumencie:Brak
  Informację aktualizował:Renata Michnik
  Data aktualizacji:05.09.2008 17:43