Skorowidz Uchwał za rok 2003

          Nr uchwały            Data sesji            Uchwała w sprawie  

32/ IV/ 03

11. 03. 03

zmian budżetu gminy na 2003 rok

33/ IV/ 03

11. 03. 03

zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

34/ IV/ 03

11. 03. 03

zmiany uchwały RG w Dębowcu nr 33/IV/03 w sprawie zestawienia przychodów i

wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

35/ IV/ 03

11. 03. 03

zmiany uchwały nr 27/III/02 z 30.12.2002 w sprawie ustalenia inkasentów do poboru podatków i opłat stanowiących dochód Gminy

36/ IV/ 03

11. 03. 03

nieodpłatnego przekazania opraw oświetlenia ulicznego

37/ IV/ 03

11. 03. 03

nadania statutów sołectwom Gminy Dębowiec

38/ IV/ 03

11. 03. 03

powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

39/ IV/ 03

11. 03. 03

reprezentowania Gminy Dębowiec w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Ziemi

Cieszyńskiej

40/ IV/ 03

11. 03. 03

powołania Komisji Statutowej

41/ V/ 03

29. 04. 03

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

42/ V/ 03

29. 04. 03

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

43/ V/ 03

29. 04. 03

Wygaśnięcia mandatu radnej

44/ V/ 03

29. 04. 03

Zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i

gimnazjach w 2003 roku

45/ V/ 03

29. 04. 03

Statutu Gminy Dębowiec

46/ V/ 03

29. 04. 03

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz

ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

47/ VI/ 03

30. 06. 03

Zmian budżetu gminy na 2003 rok

48/ VI/ 03

30. 06. 03

Zmian uchwały nr 25/III/02 z 30.12.2003 sprawie Budżetu Gminy Dębowiec na 2003r.

49/ VI/ 03

30. 06. 03

Zmiany uchwały nr 34/IV/03 RG Dębowiec w sprawie zmiany uchwały RG Dębowiec

nr 33/IV/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

50/ VI/ 03

30. 06. 03

Wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy Dębowiec

51/ VI/ 03

30. 06. 03

Przyjęcia regulaminu dofinansowania budowy indywidualnych, przydomowych

oczyszczalni ścieków

52/ VI/ 03

30. 06. 03

Ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

53/ VI/ 03

30. 06. 03

Uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2003 - 2010

54/ VI/ 03

30. 06. 03

Zakupu nieruchomości położonej w Łączce

55/ VI/ 03

30. 06. 03

Przyjęcia darowizny parceli położonej w Dębowcu.

56/ VI/ 03

30. 06. 03

Przyjęcia darowizny parceli położonej w Łączce

57/ VI/ 03

30. 06. 03

Odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, sołectwo Gumna

58/ VI/ 03

30. 06. 03

Rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, sołectwo Gumna

59/ VI/ 03

30. 06. 03

Rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, sołectwo Gumna

60/ VI/ 03

30. 06. 03

Podjęcia współdziałania z gminami: Cieszyn i Goleszów w zakresie gospodarki ściekowej

61/ VI/ 03

30. 06. 03

Wyrażenia zgody na zmianę Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

62/ VI/ 03

30. 06. 03

Zawarcia porozumienia dotyczącego obszarów wykonywania transportu drogowego taksówkami pomiędzy Gminą Dębowiec i Gminą Cieszyn

63/ VI/ 03

30. 06. 03

Zmiany uchwały Nr 55/VII/99 Rady Gminy Dębowiec w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu

64/ VI/ 03

30. 06. 03

Zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dębowiec

65/ VI/ 03

30. 06. 03

Określenia wiceprzewodniczącego rady gminy do delegowania przewodniczącego rady.

66/ VII/ 03

30. 07. 03

Wyłonienia przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej na dyrektora szkoły

67/ VII/ 03

30. 07. 03

Powołania zespołu opiniującego

68/ VIII/ 03

11. 09. 03

Zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z 30.06.2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010

69/ VIII/ 03

11. 09. 03

Realizacji inwestycji „Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączem w Simoradzu”

70/ VIII/ 03

11. 09. 03

Realizacji inwestycji „Modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna w Dębowcu

71/ VIII/ 03

11. 09. 03

Realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej w Iskrzyczynie”

72/ VIII/ 03

11. 09. 03

Zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów eksploatacji wodociągu wiejskiego w Simoradzu oraz kanalizacji w Iskrzyczynie.

73/ VIII/ 03

11. 09. 03

Zmiany uchwały RG Dębowiec nr 33/IV/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

74/ VIII/ 03

11. 09. 03

Wyboru ławników

75/ VIII/ 03

11. 09. 03

Zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn dotyczącego doradztwa metodycznego

76/ VIII/ 03

11. 09. 03

Zawarcia porozumienia z Gminą Skoczów dotyczącego doradztwa metodycznego

77/ VIII/ 03

11. 09. 03

Zawarcia porozumienia z Gminą Istebna dotyczącego doradztwa metodycznego

78/ VIII/ 03

11. 09. 03

Zawarcia porozumienia z Gminą Hażlach dotyczącego doradztwa metodycznego

79/ VIII/ 03

11. 09. 03

Zmiany uchwały Nr 218/XXVIII/02 RG Dębowiec z dnia 23.08.2002r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyłaniania kandydatów Gminy Dębowiec do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki”.

80/ IX/ 03

14. 10. 03

Zmian budżetu gminy na 2003r.

81/ IX/ 03

14. 10. 03

Zmiany uchwały Nr 25/III/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2003r.

82/ IX/ 03

14. 10. 03

Utworzenia środków specjalnych „żywienie dzieci w przedszkolach” i „żywienie uczniów w szkołach”

83/ IX/ 03

14. 10. 03

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec w sołectwie Gumna

84/ IX/ 03

14. 10. 03

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji dróg gminnych w Gminie Dębowiec w latach 2004 – 2006.

85/ IX/ 03

14. 10. 03

Zakupu prg. Nr 638/67 położonej w Dębowcu

86/ IX/ 03

14. 10. 03

Przyjęcia darowizny parcel położonych w Dębowcu

87/ IX/ 03

14. 10. 03

Zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dębowiec.

88/ IX/ 03

14. 10. 03

Przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.

89/ IX/ 03

14. 10. 03

Zmiany formy organizacyjno – prawnej biblioteki działającej w Gminie Dębowiec

90/ X/ 03

10.12. 03

Zmian budżetu gminy na 2003 rok

91/ X/ 03

10.12. 03

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Dębowiec, ulg i zwolnień z podatku od niektórych nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2004r.

92/ X/ 03

10.12. 03

Ustalenia i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na obszarze gminy Dębowiec na 2004r.

93/ X/ 03

10.12. 03

Podatku od środków transportowych

94/ X/ 03

10.12. 03

Wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

95/ X/ 03

10.12. 03

Ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec

96/ X/ 03

10.12. 03

Zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę

97/ X/ 03

10.12. 03

Programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

98/ X/ 03

10.12. 03

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.

99/ XI/ 03

30.12.03

Zmian budżetu gminy na 2003 rok

100/ XI/ 03

30.12.03

Zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 73/VIII/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów przychodów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

101/ XI/ 03

30.12.03

Zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów przychodów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

102/ XI/ 03

30.12.03

Ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach

103/ XI/ 03

30.12.03

Nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skorowidz Uchwał na rok 2003
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:05.01.2004 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:05.01.2004 14:39