U C H W A Ł A  Nr  102 /XI/03

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

 

w sprawie: ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.

 

 

            Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr.142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dębowiec.

 

- u c h w a l a -

 

§ 1

 

Ustalić częściową odpłatność za przygotowanie posiłków dla dzieci przebywających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębowiec, od 1 stycznia 2004 r. w wysokości:

 80 zł  miesięcznie dla dzieci korzystających z 3 posiłków,

 60 zł  miesięcznie dla dzieci korzystających z 2 posiłków,

 40 zł  miesięcznie dla dzieci korzystających tylko z obiadów,

 20 zł  miesięcznie dla dzieci korzystających tylko ze śniadań.

 

§ 2

 

Upoważnić dyrektorów przedszkoli na terenie Gminy do stosowania, na uzasadniony sytuacją materialną wniosek rodziców, obniżki do 50% ustalonej stawki opłat za przygotowanie posiłków, dla drugiego i następnych dzieci.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 206/XXVII/02 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 102/ XI /03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:05.01.2004 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:05.01.2004 12:59