U C H W A Ł A  101 / XI /03

Rady Gminy Dębowiec

z 30 grudnia 2003 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

-         u c h w a l a  -

 

§  1

 

Zatwierdzić projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2

 

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy

 

§  3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

§  4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 101/ XI/ 03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:05.01.2004 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:05.01.2004 12:58