Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec
Nr 242/2008
z dnia 13 czerwca 2008 r.


Regulamin Organizacyjny
Gminnego Ośrodka, Sportu i Turystyki
w Dębowcu

I.  Postanowienia ogólne:
1.    Podstawę prawną utworzenia i działania Gminnego Ośrodka, Sportu i Turystyki w Dębowcu stanowią:
1)    uchwała nr 141/XVI/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 kwietnia 2008 r. - akt utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu,
2)    ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123, ze zmianami),
3)    statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu z siedzibą w Łączce.
2.    Regulamin ustala strukturę organizacyjną pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki stanowi formalno - prawną podstawę decyzji w zakresie kształtowania właściwego modelu zatrudnienia i polityki kadrowej placówki. 
 
II.  Postanowienia szczegółowe:
3.    Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, zwanego dalej GOKSiT, określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu organizacyjnego, który określa zależność służbową poszczególnych stanowisk pracy.
4.    GOKSiT kieruje Dyrektor, któremu powierza się kierowanie i sprawowanie nadzoru nad placówką zgodnie z porządkiem prawnym i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. Dyrektor wykonuje również zadania, określone w pkt 13 ppkt 1.
5.    Dyrektor odpowiada za działalność organizacyjną i finansową GOKSiT zgodnie ze Statutem oraz za powierzone mienie. Dyrektor reprezentuje GOKSiT na zewnątrz.
6.    W zakresie czynności administracyjnych i obiegu korespondencji należy stosować instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319).
7.    Wewnętrzne akty normatywne GOKSiT Dyrektor wydaje w formie:
1)    zarządzeń,
2)    regulaminów,
3)    poleceń pisemnych.
8.    Rejestr wydanych aktów normatywnych prowadzi specjalista ds. księgowo - kadrowych.
9.    Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
10.    Do udzielenia informacji o działalności GOKSiT środkom masowego przekazu upoważniony jest Dyrektor lub osoba przez niego wskazana.
11.    Porządek wewnętrzny, prawa i obowiązki pracowników oraz dyscyplinę pracy reguluje ustalony odrębnie regulamin pracy.
12.    Zakresy czynności opracowuje Dyrektor GOKSiT, w oparciu o niniejszy regulamin, a ich kopie potwierdzone prze pracowników znajdują się w aktach osobowych.
13.     Zakres działalności i kompetencje poszczególnych pracowników.
1)    Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
a)    edukacja w zakresie kultury i sztuki,
b)    organizacja imprez masowych, estradowych, koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, imprez rozrywkowych,
c)    planowanie i organizowanie imprez okolicznościowych,
d)    dbanie o wizerunek placówki,
e)    odpowiedzialność za poziom imprez własnych,
f)    utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami artystycznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami itp.,
g)    udzielanie pomocy przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych przez inne podmioty, w szczególności z terenu gminy Dębowiec,
h)    organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych,
i)    czynny udział w akacjach wakacyjnych,
j)    bieżąca aktualizacja tablic ogłoszeniowych,
k)    inne związane ze statutową działalnością GOKSiT,
l)    uczestniczenie w naradach dotyczącej bieżącej i planowanej działalności jednostki, organizowane przez Wójta Gminy Dębowiec,
m)    współpraca z Gminną Radą Kultury,
n)    przygotowywanie rocznych planów pracy GOKSiT;
2)    specjalista ds. księgowo-kadrowych:
a)    prowadzenie gospodarki finansowej,
b)    prowadzenie niezbędnych spraw administracyjnych,
c)    udział w tworzeniu planów finansowych oraz nadzór nad prawidłową realizacją tych planów,
d)    zabezpieczenie sprzętu i materiałów dla potrzeb GOKSiT,
e)    prowadzenie spraw kadrowych;
3)    konserwator:
a)    utrzymywanie terenu zielonego wokół GOKSiT,
b)    konserwacja, naprawa i planowanie wymiany urządzeń zainstalowanych na terenie GOKSiT;
4)    sprzątaczka:
a)    dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach GOKSiT,
b)    dbanie o wystrój pomieszczeń;
14.    Działania dotyczące specjalisty ds. księgowo - kadrowych mogą być prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną na podstawie umowy cywilnoprawnej.
15.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Dębowiec.
16.    Opinia, o której mowa w pkt 15 wyrażana jest w formie zarządzenia.
17.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:20.06.2008 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:20.06.2008 14:07