UCHWAŁA  nr 141/XVI/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 kwietnia 2008 r.


Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec
- uchwala -

§ 1.
1.    Utworzyć z dniem 1 czerwca 2008 roku gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, zwaną dalej Ośrodkiem.
2.    Ośrodek uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do rejestru gminnych instytucji kultury.
§ 2.

Siedziba ośrodka mieści się w Łączce, a terenem działania jest obszar gminy Dębowiec.

§ 3.

Wójt Gminy Dębowiec odda Ośrodkowi w użyczenie budynek Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej Gminnego Centrum Agroturystyki, położony w Łączce, posadowiony na nieruchomościach stanowiącej własność gminy Dębowiec, oznaczonych, jako pgr 68/5 i pgr 11/3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz przekaże na własność Ośrodka składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1.    Działalność Ośrodka będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu gminy Dębowiec.
2.    Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z:
a.    wpływów z własnej działalności,
b.    dotacji z budżetu państwa,
c.    wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
d.    spadków i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
e.    innych źródeł.

§ 5.

Nadaje się statut dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w urzędzie gminy Dębowiec i opublikowanie w BIP gminy Dębowiec.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akt utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:20.06.2008 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:20.06.2008 14:04