U C H W A Ł A  Nr  100 / XI /03

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

 

w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 73/VIII/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Rada Gminy Dębowiec

 

- u c h w a l a -

 

§ 1

 

Dokonać zmiany w załączniku do uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 73/VIII/03 w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. :

 

§ 4300 – zakup usług pozostałych -                 zmniejszenie o 2 000 zł

§ 4580 – pozostałe odsetki -                           zwiększenie o  2 000 zł

 

§ 2

 

Pozostała część zmienianej uchwały pozostaje bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 100/ XI / 03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:05.01.2004 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:05.01.2004 12:55