RGW/13/2008                                                                       Dębowiec 13.06.2008r.

 

                                                 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Wójt  Gminy Dębowiec

z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6 ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.

 

 „Wykonanie drogi dojścia do mogiły w formie chodnika z kostki brukowej z krawężnikami i przepustem nad drogą oraz ogrodzenia wraz z bramką na mogile zbiorowej więźniów KL Auschwitz-ofiar marszu śmierci w styczniu 1945r. w Dębowcu”

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 29.81.43.30-0; 28.82.20.00.00-0

Zakres robót:

- rozebranie chodników

- podbudowa

- chodnik z kostki brukowej

- przepust rurowy

- łańcuch kuty wokół pomnika

- ogrodzenie kute, furtka wejściowa

 

Termin realizacji zamówienia: 20 sierpień 2008r.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

cena /koszt/  100 %

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 lub na stronie www.debowiec.bip.info.pl

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:

Pani Dorota Kurek, tel. 8562285 w godzinach od 8oo - 15oo.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24  a spełniający warunki zawarte w art. 22  ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego biuro podawcze w terminie do:

25 czerwca 2008 r.   godz. 10oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert :

Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 sala sesyjna

w terminie 25 czerwca 2008r. o godz. 10:15                             

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                    mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu:„Wykonanie drogi dojścia do mogiły w formie chodnika z kostki brukowej z krawężnikami i przepustem nad drogą oraz ogrodzenia wraz z bramką na mogile zbiorowej więźni
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:17.06.2008 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:17.06.2008 10:00