Dębowiec: Roboty w zakresie czyszczenia rowów na terenie Gminy Dębowiec
Numer ogłoszenia: 122668 - 2008; data zamieszczenia: 06.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, fax 033 8533881.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty w zakresie czyszczenia rowów na terenie Gminy Dębowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty związane z 1. Czyszczeniem rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp przy grubości namułu do 40 cm z odwozem do 3 km - ilość 6 000 mb 2. Mechaniczne ścinanie poboczy z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku oraz załadunkiem i wywozem do 3 km - ilość 12 000 m 2 Integralną częścią siwz są specyfikacje techniczne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu i spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: a) Wykonawca nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24, ustawy Prawo zamówień publicznych; b) pisemna oferta wraz z załącznikami winna być podpisana zgodnie z wymogami zawartymi w siwz i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; c) termin gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 12 miesięcy; 3. Wykonawca składający ofertę powinien: a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Oferta musi być pisemna pod rygorem nieważności, sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, w tym kosztorys. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane (numeracją ciągłą) a przedkładane załączniki wymienione z nazwy. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie lub za pomocą innej techniki oraz podpisana przez uprawnionych do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub posiadających pełnomocnictwo (w przypadku konsorcjum, firm wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej), przedstawicieli Wykonawcy na wszystkich zapisanych stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. Każdy podpis musi być opatrzony pieczątką identyfikującą osobę podpisującą. 6. Wykonawca wskaże jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 1) winny być dołączone następujące dokumenty: a) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp (załącznik nr 2); b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie; w przypadku składania oferty przez konsorcjum, do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać: określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego; d) kosztorysy; e) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie; f) zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych (wg wzoru i praktyki stosowanej w US), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; g) zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (wg wzoru ZUS), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 4. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 5. Zaparafowany przez upoważnioną do reprezentacji oferenta osobę /osoby/ projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec, biuro podawcze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Roboty w zakresie czyszczenia rowów na terenie Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:09.06.2008 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:09.06.2008 09:18