Uchwała nr  99/ XI / 03
Rady Gminy w Dębowcu
z  30 grudnia  2003 roku.
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.), oraz art.109 i art.124 ust.1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r 
DZ.U. Nr 15 poz 148 z późniejszymi zmianami)
 - Rada  Gminy w Dębowcu
       -  u c h w a l a  -
co następuje:
§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2003 o kwotę 24.500zł  w niżej
wymienionych działach:
Dział   Nazwa źródła dochodu   zwiększenie
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE   24 000 zł
 - pomoc finansowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
   Rolnictwa na działalność związaną z podnoszeniem 
   i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi  24 000 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   500 zł
 - darowizny dla PP Ogrodzona 500 zł
Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi:  7 312 189 zł
§ 2.
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2003 o kwotę 24.500zł w następujących działach:
Dział,rozdział Nazwa - treść   zwiększenie
801 OŚWIATA  I  WYCHOWANIE   24 000
80101 szkoły podstawowe   12 000
w tym:
wydatki bieżące 12 000
80110 gimnazja     12 000
w tym:
wydatki bieżące 12 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   500 zł
85404 Przedszkola   500 zł
w tym:
wydatki bieżące 500 zł
Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian po stronie wydatków wynosi  8 525 460 zł
§ 3.
Dokonać zmian w planie wydatków Urzędu Gminy
Dział,rozdział Nazwa - treść zwiększenie zmniejszenia
010 ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 2 000 2 000
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 000 2 000
w tym:
a) wydatki bieżące 2 000
b) wydatki majątkowe 2 000
        
oraz
Dział,rozdział Nazwa - treść zwiększenie zmniejszenia
600 TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 16 100 16 100
60016 drogi publiczne gminne 16 100 16 100
w tym:
a) wydatki bieżące 16 100
b) wydatki majątkowe 16 100
§ 4.
Deficyt budżetu gminy pokryty zostanie przychodami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
    - na budowę kanalizacji w Simoradzu, w kwocie 566.263 zł,
    - na budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w Łączce, w kwocie 446.254 zł.
oraz nadwyżką budżetową z 2002 roku, w kwocie 200.754zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 99/ XI / 03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:05.01.2004 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:05.01.2004 12:53