RGW/12/2008                                                                               Dębowiec 05.05.2008r.

 

                                                 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Wójt  Gminy Dębowiec

z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6 ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 85779040 fax 033 8577941

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec oraz ich transport do miejsca ich unieszkodliwiania.

2. Pod pojęciem odpadów wielkogabarytowych rozumie się elementy wyposażenia domów takie jak: meble, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny (zamrażarki, lodówki, pralki, telewizory, komputery, itp.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

od  11 -  13  czerwca  2008r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                                 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci muszą złożyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty

·                                 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie w myśl art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych- druk

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębowiec (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2005 nr 236 poz. 2008)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w  Urzędzie Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6

 

IV.3.2)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20 maja 2008r.godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy – biuro podawcze.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert :

Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 sala sesyjna

w terminie 20 maja 2008r. o godz. 10:15

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).                                                                                                                                Wójt Gminy Dębowiec                                                                                                       

 mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o prztargu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:12.05.2008 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:12.05.2008 13:38