wersja do wydruku Artur Kulesza 08.05.2008 08:32

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie gminy Dębowiec

Karta Usług
Nr KU-RF-05
wersja 2


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: 033 853 38 81, fax: 033 856 22 83, e-mail:  debowiec@debowiec.cieszyn.pl


Nazwa usługi

Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Dębowiec

I. Wymagane dokumenty

 1. zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolnienia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej karty,
 2. zobowiązanie - oświadczenie do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania,
 3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy,
 4. dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np.: faktury, rachunki),
 5. odpis KRS, lub
 6. zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 7. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
 8. pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osoby trzecie.
  1. II. Opłaty

  • nie pobiera się

  III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

  • Jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy

  • Referat Finansowy
  • nr pokoju: 13
  • nr telefonu 033 853 38 81 w. 19
  • godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30 czwartek - 7.30 – 16.30 piątek - 7.30 – 14.30

  V.    Tryb odwoławczy

  • Nie przysługuje

  VI.    Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146, poz. 927).
  • Ustawa o z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
  • Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 188/XXI/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 189, poz. 3454).

  VII.    Uwagi

  • O zwolnienie może ubiegać się przedsiębiorca, który jest płatnikiem podatku od nieruchomości lub płatnikiem od środków transportowych, na terenie gminy Dębowiec.
  • Nowa inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 2 lat od złożenia wniosku.
  • Nakłady na inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy muszą wynosić, co najmniej 50 tyś. Euro.
  • Zatrudnienie musi być utrzymane na dotychczasowym lub utworzono, co najmniej 3 nowe miejsca pracy wraz z ich utrzymaniem, w przypadku ubiegania się o zwolnienie w przypadku pomocy udzielanej w odniesieniu do kosztów utworzenia nowych miejsc pracy.
  • Zwolnienie przysługuje od:
  1. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;
  2. od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.
 1. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 9 Rozporządzenia.
 2. VIII Miejsce na notatki

   

   

     Powrót

  Załączniki

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Zwolnienie z podatku od nieruchomości, w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie gminy Dębowiec
  Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
  Informację opublikował:Artur Kulesza
  Informację wytworzył:
  Data na dokumencie:Brak
  Data publikacji:08.05.2008 08:32