Karta Usług
Nr KU-SO-05
wersja 1


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


Nazwa usługi

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych

I. Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

II. Opłaty

 • opłata, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości w zależności od rodzaju alkoholu wniesiona przed wydaniem na konto: Urząd Gminy Dębowiec 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010 BS Skoczów.
 • opłata za korzystanie z zezwolenia w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w tym zakresie wynosi:
  - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4.5% alkoholu oraz piwa
  - 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu
  - 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • 30 dni od złożenia wniosku
IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy
•    Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
•    nr pokoju: 13
•    nr telefonu (33) 8533881 wew. 12
•   
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30 czwartek - 7.30 – 16.30, piątek - 7.30 –         14.30

V.    Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębowiec, w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia.

VI.    Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze  zm.).
 • Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr XXIV/184/2001 z dnia 30 października 2001 w sprawie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2001 r. Nr 94, poz 2754).

VII.    Uwagi

 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązani są do złożenia do 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży tych napojów, w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwolenia wyliczana jest na podstawie wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 • Wniosek o wydanie zezwoleń podlega ustawowo zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VIII Miejsce na notatki

 

 

 Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:18.03.2008 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:08.09.2010 15:10