Karta Ewidencji Nr KE-02
wersja 2


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


I. Nazwa ewidencji

Ewidencja działalności gospodarczej

II. Podstawa prawna

 • Art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) – obowiązuje do 1.07.2011 r.,
 • art. 23 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) – obowiązuje od 1.07.2011 r.

III.    Cel prowadzenia ewidencji

 • Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

IV.    Wpisowi do ewidencji podlegają

- do 1.07.2011 r.
 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
 • numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada;

– od 1.07.2011 r.
 • firma przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy, adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych;
 • informacje o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, umorzeniu i zakończeniu tego postępowania;
 • informacje o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacje o udzieleniu, zmianie i cofnięciu koncesji;
 • informacje o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji, jeżeli przepisy ustaw odrębnych przewidują wydanie takiej decyzji;
 • informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniu z rejestru;
 • informacje o uzyskaniu zezwolenia lub licencji i ich cofnięciu;
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 • dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa;
 • informacja o ustanowieniu kuratora,
 • informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

  V.    Odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji

  • Referat Gospodarki Wiejskiej,
  • nr pokoju: 1,
  • nr telefonu (33) 8533881 wew. 28,
  • - godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30,
   - czwartek – 7.30 – 16.30,
   - piątek - 7.30 – 14.30.

  VI.    Uwagi

  • Ewidencja jest jawna.
  • Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji.
  • Przetwarzanie danych osobowych nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ewidencji jest Wójt Gminy Dębowiec.
  - od 1.07.2011 r dodatkowo:
  • Domniemywa się, że dane wpisane do ewidencji są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do ewidencji niezgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorcy lub bez tego zgłoszenia, przedsiębiorca ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

  VII. Miejsce na notatki

   

   

   

     Powrót

  Załączniki

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Ewidencja działalności gospodarczej
  Podmiot udostępniający informację:
  Informację opublikował:Artur Kulesza
  Data publikacji:04.03.2008 08:37
  Wytworzył lub odpowiada za treść:
  Data na dokumencie:Brak
  Informację aktualizował:Artur Kulesza
  Data aktualizacji:06.04.2011 09:58