Ogłoszenie o zamówieniu : „Remont dróg rolniczych w gminie Dębowiec – ul. Majowa w Dębowcu i „Dębina” w Simoradzu”

Dębowiec: Remonty dróg rolniczych w gminie Dębowiec - ul. Majowa w Dębowcu i Dębina w Simoradzu
Numer ogłoszenia: 170167 - 2007; data zamieszczenia: 18.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, fax 033 8533881.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty dróg rolniczych w gminie Dębowiec - ul. Majowa w Dębowcu i Dębina w Simoradzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg rolniczych w gminie Dębowiec - ul. Majowa w Dębowcu i Dębina w Simoradzu. Kody CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania. Dla każdego zadania należy złożyć ofertę alternatywnie dla nawierzchni asfaltowej i lub dla podwójnego powierzchniowego utrwalenia: Zadanie I a: Remont drogi rolniczej ul. Majowa w Dębowcu o długości 0,582 km - nawierzchnia asfaltowa - zakres robót obejmuje: a. Korytowanie na gł. 25 cm z odwozem ziemi na odległość do 1 km, korytowanie na gł. 5 cm z wbudowaniem ziemi w nasyp pobocza, profilowanie i zagęszczanie podłoża o gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na odcinku A-B o długości 213 mb b. Warstwa filtracyjna z grubego piasku lub pospółki o gr. 10 cm na odcinku A-B o długości 213 mb c. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi na odcinku C-D d. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z niesortu łamanego 0.63 grubości średnio 10 cm e. Podbudowa tłuczniowa warstwa górna na odcinku A-B o gr. 15 cm f. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o gr.6 cm g. Uzupełnienie poboczy drogi materiałem kamiennym o szerokości 20-30 cm i grubości średnio 10 cm z obu stron. Zadanie I b: Remont drogi rolniczej ul. Majowa w Dębowcu o długości 0,582 km - powierzchniowe utrwalenie - zakres robót obejmuje: a. Korytowanie na gł. 25 cm z odwozem ziemi na odległość do 1 km, korytowanie na gł. 5 cm z wbudowaniem ziemi w nasyp pobocza, profilowanie i zagęszczanie podłoża o gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na odcinku A-B o długości 213 mb b. Warstwa filtracyjna z grubego piasku lub pospółki o gr. 10 cm na odcinku A-B o długości 213 mb c. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi na odcinku C-D d. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z niesortu łamanego 0/63 grubości średnio 10 cm e. Podbudowa tłuczniowa warstwa górna na odcinku A-B o gr. 15 cm f. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami - I warstwa : grysy 8-11 mm w ilości 13 litrów-m2, emulsja K1-65 w ilości 1,3 - 1,4 kg-m2 - II warstwa : grysy 2-5 mm w ilości 8 litrów-m2, emulsja K1-65 w ilości 1,1 - 1,2 kg m2 g. Uzupełnienie poboczy drogi materiałem kamiennym o szerokości 20-30 cm i grubości średnio 10 cm z obu stron. Zadanie II a: Remont drogi rolniczej Dębina w Simoradzu o długości 0,708 km - nawierzchnia asfaltowa - zakres robót obejmuje: a. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi b. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z niesortu łamanego 0/63 grubości średnio 10 cm c. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o gr.6 cm d. Uzupełnienie poboczy drogi materiałem kamiennym o szerokości 20-30 cm i grubości średnio 10 cm z obu stron e. Wymiana betonowych przepustów drogowych jednootworowych z rur WIPRO o przekroju 1000 mm wraz z obudową wlotu i wylotu przepustu Zadanie II b: Remont drogi rolniczej Dębina w Simoradzu o długości 0,708 km - powierzchniowe utrwalenie - zakres robót obejmuje: a. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi b. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z niesortu łamanego 0/63 grubości średnio 10 cm c. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami - I warstwa : grysy 8/11 mm w ilości 13 litrów/m2, emulsja K1-65 w ilości 1,3 - 1,4 kg m2 - II warstwa : grysy 2/5 mm w ilości 8 litrów m2, emulsja K1-65 w ilości 1,1 - 1,2 kg m2 d. Uzupełnienie poboczy drogi materiałem kamiennym o szerokości 20-30 cm i grubości średnio 10 cm z obu stron e. Wymiana betonowych przepustów drogowych jednootworowych z rur WIPRO o przekroju 1000 mm wraz z obudową wlotu i wylotu przepustu

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia pisemnej oferty według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, napisana na maszynie, komputerze lub tuszem trwałym. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wymogami i zapisami SIWZ oraz ustawy Pzp.. 3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 4. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne zadania. Aby oferta była ważna należy złożyć ją na co najmniej jedno zadanie. 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełnia¬jących, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 7. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że przedstawione przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie. 8. Do oferty winny być załączone dokumenty dotyczące wykonawcy: a) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: załącznik nr 1 - oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 ustawy PZP (według formularza nr 2 SIWZ), załącznik nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, załącznik nr 3 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, załącznik nr 4 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - tj. przynajmniej dwóch zadań w ramach których zrealizował roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia (według formularza nr 3 SIWZ), załącznik nr 6 - informacja na temat kluczowego personelu wykonawcy (według formularza nr 4 SIWZ) załącznik nr 7 - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, do kierowania robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego, c) w celu określenia sposobu obliczenia ceny oraz potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w SIWZ: załącznik nr 8 - kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową. 8. Załączniki do oferty muszą być załączone w odpowiedniej kolejności, a w przypadku, gdy Wykonawca nie załącza odpowiedniego załącznika należy złożyć odpowiednią stronę załącznika z adnotacją: nie dotyczy. 9. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wymagania dotyczące dokumentów określonych w punkcie 7 ppkt b) i c) należy traktować łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.debowiec.bip.info.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6, biuro podawcze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I a: Remont drogi rolniczej ul. Majowa w Dębowcu o długości 0,582 km - nawierzchnia asfaltowa - Zadanie I b: Remont drogi rolniczej ul. Majowa w Dębowcu o długości 0,582 km - powierzchniowe utrwalenie -.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I a: Remont drogi rolniczej ul. Majowa w Dębowcu o długości 0,582 km - nawierzchnia asfaltowa - zakres robót obejmuje: a. Korytowanie na gł. 25 cm z odwozem ziemi na odległość do 1 km, korytowanie na gł. 5 cm z wbudowaniem ziemi w nasyp pobocza, profilowanie i zagęszczanie podłoża o gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na odcinku A-B o długości 213 mb b. Warstwa filtracyjna z grubego piasku lub pospółki o gr. 10 cm na odcinku A-B o długości 213 mb c. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi na odcinku C-D d. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z niesortu łamanego 0-63 grubości średnio 10 cm e. Podbudowa tłuczniowa warstwa górna na odcinku A-B o gr. 15 cm f. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o gr.6 cm g. Uzupełnienie poboczy drogi materiałem kamiennym o szerokości 20-30 cm i grubości średnio 10 cm z obu stron. Zadanie I b: Remont drogi rolniczej ul. Majowa w Dębowcu o długości 0,582 km - powierzchniowe utrwalenie - zakres robót obejmuje: a. Korytowanie na gł. 25 cm z odwozem ziemi na odległość do 1 km, korytowanie na gł. 5 cm z wbudowaniem ziemi w nasyp pobocza, profilowanie i zagęszczanie podłoża o gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na odcinku A-B o długości 213 mb b. Warstwa filtracyjna z grubego piasku lub pospółki o gr. 10 cm na odcinku A-B o długości 213 mb c. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi na odcinku C-D d. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z niesortu łamanego 0-63 grubości średnio 10 cm e. Podbudowa tłuczniowa warstwa górna na odcinku A-B o gr. 15 cm f. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami - I warstwa : grysy 8-11 mm w ilości 13 litrów-m2, emulsja K1-65 w ilości 1,3 - 1,4 kg-m2 - II warstwa : grysy 2-5 mm w ilości 8 litrów-m2, emulsja K1-65 w ilości 1,1 - 1,2 kg-m2 g. Uzupełnienie poboczy drogi materiałem kamiennym o szerokości 20-30 cm i grubości średnio 10 cm z obu stron..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2007.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II a: Remont drogi rolniczej Dębina w Simoradzu o długości 0,708 km - nawierzchnia asfaltowa - Zadanie II b: Remont drogi rolniczej Dębina w Simoradzu o długości 0,708 km - powierzchniowe utrwalenie -.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II a: Remont drogi rolniczej Dębina w Simoradzu o długości 0,708 km - nawierzchnia asfaltowa - zakres robót obejmuje: a. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi b. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z niesortu łamanego 0-63 grubości średnio 10 cm c. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o gr.6 cm d. Uzupełnienie poboczy drogi materiałem kamiennym o szerokości 20-30 cm i grubości średnio 10 cm z obu stron e. Wymiana betonowych przepustów drogowych jednootworowych z rur WIPRO o przekroju 1000 mm wraz z obudową wlotu i wylotu przepustu Zadanie II b: Remont drogi rolniczej Dębina w Simoradzu o długości 0,708 km - powierzchniowe utrwalenie - zakres robót obejmuje: a. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi b. Wzmocnienie istniejącej podbudowy z niesortu łamanego 0-63 grubości średnio 10 cm c. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami - I warstwa : grysy 8-11 mm w ilości 13 litrów-m2, emulsja K1-65 w ilości 1,3 - 1,4 kg-m2 - II warstwa : grysy 2-5 mm w ilości 8 litrów-m2, emulsja K1-65 w ilości 1,1 - 1,2 kg-m2 d. Uzupełnienie poboczy drogi materiałem kamiennym o szerokości 20-30 cm i grubości średnio 10 cm z obu stron e. Wymiana betonowych przepustów drogowych jednootworowych z rur WIPRO o przekroju 1000 mm wraz z obudową wlotu i wylotu przepustu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2007.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu : „Remont dróg rolniczych w gminie Dębowiec – ul. Majowa w Dębowcu i „Dębina” w Simoradzu”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2007 15:35

Rejestr zmian dokumentu

ukryj