OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dębowiec

Nr 21/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wójt Gminy Dębowiec ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007r.

I. Rodzaj zadania wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego Realizację

  • Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

  • Upowszechnienie sportu i rekreacji

 

Na realizację w/w zadania przeznacza się środki w wysokości 40.900 .

II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

· ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

· ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,

poz. 148 z późn. zm.)

· uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 21/III/2007r. z dnia 28 grudnia 2006r.

·   Zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec Nr 102/07 z dnia 21 sierpnia 2007r.

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr

264, poz. 2207).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację

zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym

postępowaniu konkursowym.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według

obowiązującego wzoru i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym

zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej

umowie.

III. Termin i warunki realizacji zadania

Terminy i warunki realizacji zadania określone będą w odpowiedniej umowie.

IV. Termin składania ofert.

1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 24 września 2007 roku, do godz. 15.00.

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

Urzędzie Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty terminu składania ofert. Oferty złożone na

niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn

formalnych.

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę:

  1. Liczba osób uczestnicząca w realizacji wnioskowanego zadania:

  2. Deklarowany udział środków własnych oferenta w realizacji wnioskowanego zadania:

  3. Posiadana baza (tytuł prawny) oferenta oraz zasoby rzeczowo-kadrowe gwarantujące profesjonalne wykonanie wnioskowanego zadania:

  4. Dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie realizacji wnioskowanego zadania:

  5. Dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sportowe reprezentantów (zespołów) oferenta w zakresie objętym realizacją wnioskowanego zadania:

  6. Deklaracja oferenta o zamiarze pobierania lub nie pobierania opłat od uczestników biorących udział we wnioskowanym zadaniu

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez

Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Dębowiec w drodze zarządzenia. Od zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VI. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2006 na realizację zadań tego

samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem

wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

 

Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2006r. w budżecie Gminy Dębowiec przeznaczono kwotę 88 900 zł.

W I edycji konkursu na 2007r. wydatkowano kwotę 48.000 zł.

 

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest

podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa

rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O II OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKR. KULTURY FIZ. I SPORTU W 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Krzyżanek
Data publikacji:24.08.2007 07:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Krzyżanek
Data aktualizacji:24.08.2007 07:59