Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2018 11:16 Uchwała nr 283/XL/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
21.06.2018 11:15 Uchwała nr 282/XL/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017r.
21.06.2018 11:13 Uchwała nr 281/XL/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
21.06.2018 11:09 Uchwała nr 280/XL/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębowiec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
21.06.2018 11:05 Uchwała nr 279/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
21.06.2018 11:02 Uchwała nr 278/XL/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
05.06.2018 14:09 Uchwała nr 276/XXXIX/2018 w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Dębowiec o projekcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec.
05.06.2018 14:09 Uchwała nr 277/XXXIX/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków.
05.06.2018 14:07 Uchwała nr 274/XXXIX/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
05.06.2018 14:07 Uchwała nr 275/XXXIX/2018 w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec” w ramach PROW 2014-2020.

1 2 3 4 5 następna