Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2017 13:49 Uchwała nr 234/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębowiec.
08.11.2017 13:48 Uchwała nr 233/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany uchwały nr 145/XIX/2012 Rady Gminy Dębowiec dnia 28 czerwca 2012r. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
08.11.2017 13:47 Uchwała nr 232/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zniesienia formy ochrony jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.
08.11.2017 13:44 Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
08.11.2017 12:14 Uchwała nr 230/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
08.11.2017 12:12 Uchwała nr 229/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
08.11.2017 12:11 Uchwała nr 228/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębowcu.
08.11.2017 12:09 Uchwała nr 227/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018r
08.11.2017 12:08 Uchwała nr 226/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.
08.11.2017 12:07 Uchwała nr 225/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.

1 2 3 4 5 następna