Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2017 13:34 Uchwała nr 207/XXVII/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
05.05.2017 13:33 Uchwała nr 206/XXVII/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
06.04.2017 10:19 Uchwała nr 205/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin.
06.04.2017 10:18 Uchwała nr 204/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
06.04.2017 10:17 Uchwała nr 203/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
06.04.2017 10:00 Uchwała nr 202/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 175/ XXIII/ 2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
06.04.2017 09:53 Uchwała nr 201/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2017r.”
06.04.2017 09:52 Uchwała nr 200/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 115 obręb geodezyjny Simoradz.
06.04.2017 09:51 Uchwała nr 199/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
06.04.2017 09:50 Uchwała nr 198/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.

1 2 następna