wersja do wydruku Artur Kulesza 03.09.2012 14:21

Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 01.10.2012 - 30.09.2013

Nowa taryfa za ścieki

Na sesji Rady Gminy Dębowiec, która odbyła się 28 sierpnia zatwierdzona została nowa taryfa za odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej ścieki. Nie obyło się bez merytorycznej i wyważonej dyskusji, podczas której Radni ustalili, że koszt odprowadzenia 1 m3 ścieków wynosi – dla wszystkich podłączonych do kanalizacji – 4,75 zł (cena zawiera podatek VAT w wysokości 8%). Jednocześnie ustalono nowe stawki opłat abonamentowych, które wynoszą, dla grupy odbiorców oznaczonej jako O-1 (z pomiarem) - 12,17 zł (brutto), a dla grupy odbiorców oznaczonej jako O-2 (bez pomiaru) 10,01 zł (brutto).

Nowa taryfa obowiązuje od 1.10.2012 r. do 30.09.2013 r.

 

U C H W A Ł A  Nr 147/XX/2012

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 123, poz. 858 z poźn. zm.),  Rada Gminy Dębowiec, w związku z wnioskiem Wójta Gminy Dębowiec z dnia 11 lipca 2012 r.

 

- postanawia  -

                                                      

§ 1.

 Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Dębowiec na okres od 1.10.2012 do 30.09.2013 r., zgodnie z przedstawionym wnioskiem Wójta Gminy Dębowiec stanowiącym załącznik do uchwały.

 § 2.

Ustalić dopłatę do 1 m3 odprowadzonych przez odbiorców ścieków w wysokości:

 1.    dla grupy taryfowej O-1 –  5,33 .

2.    dla grupy taryfowej O-2 –  5,33 zł.

 

§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

 

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 


-

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 01.10.2012 - 30.09.2013
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Artur Kulesza
Informację wytworzył:Artur Kulesza
Data na dokumencie:28.08.2012
Data publikacji:03.09.2012 14:21

Rejestr zmian dokumentu

ukryj